Регистар финансијских извештаја почео је са радом у Агенцији за привредне регистре 1. јануара 2010. године. Интеграцијом великог броја финансијских података и података статусног карактера формиран је целовит информациони систем који на једном месту обезбеђује потпуне и правовремене податке и информације о правним лицима и предузетницима усаглашене са стандардима Европске уније.

На основу података који се воде у оквиру Регистра финансијских извештаја сагледавају се привредна кретања у Републици Србији, анализира се финансијски положај и успешност пословања правних лица и предузетника и процењује ризик пословања, што доприноси стварању сигурнијег и повољнијег пословног амбијента, смањењу степена систематског ризика у реалном сектору и финансијском систему, побољшању информисаности и сигурности инвеститора, повећању конкурентности домаће привреде и подстицању прилива иностраних инвестиција. Од посебног значаја су и државним органима за потребе статистичког праћења привреде, анализу и дијагностику макроекономских кретања у земљи, као и за доношење одлука из области економске, монетарне и фискалне политике.

Послови пријема и обраде финансијских извештаја као и публиковања података о финансијским резулатима пословања привредних субјеката и других правних лица имају традицију дугу пола века и обављани су најпре у Служби друштвеног књиговодства (СДК) односно Заводу за обрачун и плаћања (ЗОП). Развој послова бонитета започет је 14. јануара 2002. године оснивањем Центра за бонитет, као организационог дела Завода за обрачун и плаћања, да би престанком рада ове институције 2003. године, Центар за бонитет у оквиру Народне банке Србије, преузео од ЗОП-а рачуноводствене податке почев од 1994. године и формирао електронску базу тих података. Истовремено, према донетим прописима, Центар је наставио да врши пријем и обраду финансијских извештаја, проширује базу новим рачуноводственим подацима и унапређује и развија услуге бонитета.

Од 2010. године послови пријема, обраде и јавног oбјављивања финансијских извештаја, као и послови бонитета, на основу овлашћења дефинисаних одговарајућим прописима, обављају се у Агенцији за привредне регистре у којој је успостављен Регистар финансијских извештаја. Агенција за привредне регистре је од Народне банке Србије преузела предмете, документацију, архиву, базе података, средства за рад, потребан број запослених, као и део информационог система и неопходну информатичко технолошку опрему, и наставила је активности на унапређењу квалитета информација у земљи – подизањем квалитета финансијског извештавања и развојем услуга бонитета, а у циљу прилагођавања савременим условима пословања.

Почев од финансијских извештаја за 2014. годину, законом који уређује рачуноводство дефинисана је обавеза достављања финансијских извештаја у електронском облику, потписаних квалификованим електронским потписом законског заступника. Зарад примене таквог модела финансијског извештавањау оквиру Регистра финансијских извештаја развијен је Посебан информациони систем Агенције који обезбеђује јединствен поступак уноса и достављања финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје, и то у форми електронског документа. Овај систем омогућава и јединствену електронску обраду података, јавно објављивање података и докумената у складу са законом, подношење пријава за привредни преступ против оних обвезника који нису извршили своје обавезе у складу са истим, затим складиштење и чување електронских докумената, као и јединствени поступак испоруке података и докумената свим заинтересованим корисницима, односно пружања услуга из Регистра.

Регистар финансијских извештаја је централна, јавна, јединствена електронска база података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације уз те извештаје у складу са законом, као и података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника. 

У оквиру Регистра се води и посебна документациона база која садржи сва документа и акта достављена Регистру, као и евиденција обвезника са основним статусним подацима о правним лицима и њиховим законским заступницима, као и предузетницима.

Финансијски извештаји представљају структуирани приказ финансијског положаја и пословних промена које су настале у извештајном периоду, са циљем да се обезбеде информације о финансијском положају, перформансама, односно финансијском успеху и променама финансијског положаја правног лица и предузетника, корисне за доношење економских одлука широког круга корисника. 

База изворних финансијских извештаја као јединствена електронска база, садржи податке из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације прописане законом за сва правна лица (осим корисника буџетских средстава, стамбених зграда и организација обавезног социјалног осигурања), огранке страних правних лица која обављају привредну делатност у Републици Србији, стечајне масе и предузетнике који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства. База садржи индивидуалне податке из финансијских извештаја, у оквиру које се подаци воде према групама правних лица дефинисаних законом који уређује рачуноводство, при чему су ти подаци стандардизовани у складу с прописима који су били у примени у години за коју су ти подаци исказани.

Подаци о бонитету воде се по групама, и то за привредна друштава и задруге, за установе и за предузетнике, а утврђују се на основу података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и других података који се воде у бази изворних финансијских извештаја, као и збирних података и показатеља израчунатих на основу финансијских извештаја и података за статистичке и друге потребе, односно података преузетих из других регистара и евиденција које води Агенција и прибављених од других надлежних државних институција. Стандардизовани су и усаглашени са директивама Европске уније и међународним рачуноводственим стандардима и правилима финансијске анализе што омогућава свеобухватно извештавање о бонитету на брз и једноставан начин.

Подаци о бонитету чине полазну основу за економску и финансијску анализу пословања привредних друштава, задруга, установа и предузетника током времена, као и за сагледавање њихове успешности пословања и финансијских капацитета, односно релативног положаја у односу на окружење и укупних привредних кретања. 

База података о бонитету која се води у Регистру је централна, јединствена, стандардизована, јавна, електронска база која садржи oбјективизоване и стандардизоване податке и показатеље за оцену бонитета привредних друштава, задруга, установа и предузетника, као и оцене бонитета привредних друштава која имају седиште на територији Републике Србије. База података о бонитету садржи комплексне, међусобно повезане базе података, и то базу изворних података и базу изведених података.

Континуирано усавршавање послова бонитета засновано је на сталном развоју и унапређењу две методологије - методологије за стандардизацију података и показатеља у компаративним временским серијама и методологије за оцену способности измиривања обавеза привредних друштава, чиме је омогућено квалитетно информисање о бонитету  привредних друштава, задруга, установа и предузетника не само путем података и показатеља, већ и путем стандардизованих и специјализованих извештаја о бонитету различите структуре, садржине и исказне моћи (Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета БОН 1, Извештај о финансијском положају и успешности пословања БОН 2, Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН, Извештај о бонитету за процену кредитне способности дужника БОН КС, итд.), као и оцене бонитета изражене у форми скоринга.

Ради сагледавања укупних привредних кретања у Регистру финансијских извештаја се, на основу података из финансијских извештаја и података о бонитету, који се додатно обрађују и анализирају у складу са посебном методологијом, израђују и објављују публикације које садрже збирне податке о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника, односно економских целина у Републици Србији на годишњем нивоу (Годишњи билтен финансијских извештаја, Годишњи извештај о пословању привреде, Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди, Извештај о СТО НАЈ... привредних друштава).

Речник појмова

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА - централна, јавна, јединствена електронска база података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације која се сагласно закону који уређује рачуноводство доставља уз те извештаје, као и података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника.

ИЗЈАВА О НЕАКТИВНОСТИ – документ који доставља обвезник који у извештајној години није имао пословних догађаја, нити у пословним књигама има податке о имовини и обавезама, до 31. марта наредне године. Достављањем ове изјаве обвезник је испунио обавезу достављања редовног годишњег финансијског извештаја за ту извештајну годину.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - сет прописаних образаца у којима oбвезник даје приказ резултата пословања и свог финансијског положаја у извештајној години, а може бити редовни годишњи, консолидовани годишњи и ванредни. Сет образаца који чини финансијски извештај утврђен је законом који уређује рачуноводство у зависности од врсте извештаја и врсте и величине обвезника.

РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ–врста финансијског извештаја, који обвезник доставља ради статистичке обраде и јавног објављивања за пословну годину једнаку календарској, најкасније до 31. марта наредне године, а ако има пословну годину различиту од календарске, тај извештај  доставља, најкасније у року од три месеца од дана његовог састављања.

КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ –врста финансијског извештаја с подацима на нивоу економске целине, који доставља матично правно лице које имају контролу над једним или више зависних правних лица у земљи и иностранству, најкасније до 30. априла наредне године, ако има пословну годину једнаку календарској, односно четири месеца од дана његовог састављања, ако је пословна година различита од календарске.

ВАНРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – врста финансијског извештаја који састављају обвезници код којих је у току пословне године дошло до статусне промене (у случају статусне промене припајања ванредни финансијски извештај саставља правно лице које престаје са пословањем, док у случају статусне промене издвајања ванредни финансијски извештај саставља правно лице које у поступку промене издваја део своје имовине и обавеза, осим ако посебним законом није друкчије прописано), отварања, односно закључења стечајног поступка, покретања, односно закључења (окончања) поступка ликвидације. Ванредни финансијски извештај састављају и огранци страног правног лица и предузетници у случају брисања из надлежног статусног регистра. Ванредни финансијски извештај се доставља у року од 60 дана од дана када је састављен.

БИЛАНС СТАЊА - образац финансијског извештаја у коме се приказује стање и структура имовине (актива), као и капитала и обавеза (пасива) једног правног лица, односно предузетника, на дан билансирања у пословној години.

БИЛАНС УСПЕХА - образац финансијског извештаја у коме се приказују подаци, о приходима, расходима и резултату једног правног лица, односно предузетника у периоду од почетка године до дана билансирања у пословној години.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ - образац финансијског извештаја који чине ставке прихода и расхода (укључујући и рекласификације услед кориговања), које нису признате у Билансу успеха једног правног лица у периоду од почетка године до дана билансирања у пословној години.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац финансијског извештаја у коме се приказују подаци о приливима и одливима готовине једног правног лица по основу пословних активности, активности инвестирања и финансирања, у периоду од почетка пословне године до дана билансирања.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ - образац финансијског извештаја у коме се приказују подаци о променама (повећањима и смањењима) сопственог капитала једног правног лица у периоду од почетка пословне године до дана билансирања.

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ - извештај у форми обрасца у којем су дeтаљније исказане поједине позиције из Биланса стања и Биланса успеха, као и други подаци, а који се за потребе статистичке обраде доставља заједно са редовним годишњим финансијским извештајем.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - део финансијског извештаја у коме се дају описи и рашчлањени прикази појединих позиција датих у обрасцима тог извештаја. У напоменама се обелодањују коришћене методе билансирања, примењенa рачуноводственa регулатива и значајне трансакције и догађаји.

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – документација коју обвезници ревизије достављају уз редовни годишњи финансијски извештај у складу са законом који уређује рачуноводство (одлука о усвајању финансијског извештаја, ревизорски извештај, годишњи извештај о пословању ако сагласно закону постоји обавеза састављања тог извештаја, односно кориговани редовни годишњи финансијски извештај ако су вршене корекције у том извештају). Документација се доставља најкасније до 30. јуна наредне године ако обвезник ревизије има пословну годину једнаку календарској, односно шест месеци од истека пословне године ако је она различита од календарске.

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – документација коју матично правно лице прилаже уз консолидовани годишњи финансијски извештај у складу са законом који уређује рачуноводство (одлука о усвајању финансијског извештаја, ревизорски извештај, консолидовани годишњи извештај о пословању односно кориговани консолидовани годишњи финансијски извештај ако су вршене корекције у том извештају). Доставља се најкасније до 31. јула наредне године ако матично правно лице има пословну годину једнаку календарској, односно седам месеци од истека пословне године, ако је она различита од календарске.

КОРИГОВАНИ РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – извештај усвојен од стране надлежног органа обвезника ревизије, који садржи корекције у односу на достављени редовни годишњи финансијски извештај који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан; доставља се заједно са документацијом уз редовни годишњи финансијски извештај.

КОРИГОВАНИ КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – извештај усвојен од стране надлежног органа матичног правног лица, који садржи корекције у односу на достављени консолидовани годишњи финансијски извештај који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан; доставља се заједно са документацијом уз консолидовани годишњи финансијски извештај.

ДОБРОВОЉНА РЕВИЗИЈА – извештај о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја правног лица или предузетника који није обвезник ревизије, а који то лице може доставити Агенцији истовремено са предметним финансијским извештајем или након објављивања истог као потпуног и рачунски тачног; добровољна ревизија се доставља у роковима и по правилима прописаним за достављање документације од стране обвезника ревизије.

ОБВЕЗНИЦИ - правна лица, предузетници који воде двојно књиговодство, огранци и други организациони делови страних правних лица са седиштем у иностранству који обављају привредну делатност у Републици Србији, као и стечајне масе, који имају обавезу достављања финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре.

ПРАВНА ЛИЦА - привредна друштва, Народна банка Србије, банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестициони фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берза, брокерско-дилерска друштва, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, платне институције, институције електронског новца, факторинг друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе закона који уређују рачуноводство, као и друга правна лица утврђена тим законом.

ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА - правна лица која се не оснивају ради стицања добити (удружења, коморе, задужбине, фондације, политичке организације, синдикалне организације и сл.)

ДРУШТВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА - велика правна лица разврстана у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавна друштва и сва правна лица које Влада РС на предлог надлежног министарства прогласи правним лицима од јавног интереса за Републику Србију, независно од њихове величине.

ЈАВНО ДРУШТВО - издавалац који је успешно извршио јавну понуду хартија од вредности у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија за хартије од вредности или чије су хартије од вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно МТП у Републици Србији.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ - предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

ОБВЕЗНИЦИ РЕВИЗИЈЕ - велика и средња правна лица и предузетници, сва јавна друштва, мала и микро правна лица као и предузетници чији укупни приход остварен у претходној пословној години прелази износ од 4.400.000 ЕУР-а у динарској противвредности и сва јавна предузећа која су дужна да врше ревизију редовних годишњих финансијсих извештаја у складу са законом који уређује ревизију, као и матична правна лица која су дужна да врше ревизију консолидованих годишњих финансијских извештаја.

СТЕЧАЈНА МАСА - имовина стечајног дужника над којом се наставља поступак стечаја у случају обуставе или закључења тог поступка над стечајним дужником, у смислу закона којим се уређује стечај, а која има обавезу достављања финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре.

ЗАХТЕВ ЗА ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА – прописани образац уграђен у Посебни информациони систем Агенције који се користи у поступку састављања и достављања редовних, односно консолидованих годишњих и ванредних финансијских извештаја.

ЗАХТЕВ ЗА ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – прописани образац уграђен у Посебни информациони систем Агенције који се користи у поступку достављања документације уз редовне, односно консолидоване годишње финансијске извештаје обвезника ревизије.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАМЕНУ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА – прописани образац уграђен у Посебни информациони систем Агенције који се користи у поступку састављања и достављања замене финансијских извештаја.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОБВЕЗНИКА – захтеви уграђени у Посебни информациони систем Агенције, који су у директној или посредној вези са раније достављеним финансијским извештајем или документацијом (захтев за одустанак од поднетог финансијског извештаја, односно документације, захтев за измену података у финансијском извештају, односно документацији, захтев за измену корисничког налога, захтев за промену рачуноводствене регулативе итд.).

БОНИТЕТ - способност измиривања обавеза у року која, поред кредитне способности, обухвата и општу материјалну способност и позицију на тржишту. Бонитет се често не поклапа са појмом ликвидности, будући да дужник може бити доброг бонитетног статуса, а ипак краткорочно неликвидан. 

БАЗА ПОДАТАКА О БОНИТЕТУ – централизована, јединствена, стандардизована, јавна, електронска база података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника, као и оцена бонитета привредних друштава која имају седиште на територији Републике Србије. База података о бонитету садржи комплексне, међусобно повезане базе података, и то базу изворних и базу изведених података.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОДАТАКА О БОНИТЕТУ И ДАВАЊЕ ОЦЕНА БОНИТЕТА – документ у коме је уређен начин утврђивања и обелодањивања података о бонитету, садржина извештаја о бонитету, поступак утврђивања оцена бонитета и садржина скоринга односно других услуга, као и садржина каталога услуга бонитета. Методологију доноси регистратор Регистра финансијских извештаја. Методологијa - oпшти део објављује се на интернет страници Агенције.

ПОДАЦИ О БОНИТЕТУ - изворни и изведени подаци, при чему изворне подаке чине објективизовани подаци из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја, затим подаци и документа преузети из других регистара и евиденција које води Агенција, као и подаци које достављају други надлежни органи и корисници услуга, док изведене податке чине објективизовани, стандардизовани и међусобно упоредиви подаци и показатељи, у компаративним временским серијама, утврђени у складу са Методологијом за утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава и Методологијом за утврђивање, објављивање и давање збирних података из базе података за статистичке и друге потребе у стандардизованој форми. Агенција води податке о бонитету по групама, и то за: привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике.

МАКРОЕКОНОМСКИ ИЗВЕШТАЈИ И AНАЛИЗЕ - годишњи макроекономски извештаји и анализе који се израђују у Агенцији за привредне регистре у Регистру финансијских извештаја. Израђујусе по групама правних лица и за предузетнике, односно економске целине, а садрже детаљне информације о њиховом броју, броју запослених, резултатима пословања, структури пословне имовине и извора финансирања. Макроекономски извештаји и анализе се израђују и објављују у форми публикација Годишњи билтен финансијских извештаја, затим годишњих извештаја о пословању правних лица и предузетника односно економских целина, као и извештаја о СТО НАЈ... привредних друштава.

ГОДИШЊИ БИЛТЕН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА – публикација која се израђује у Агенцији за привредне регистре у Регистру финансијских извештаја, а садржи макроекономске информације односно збирне податке о пословању свих правних лица и предузетника у земљи, утврђене за последње две године, на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе, као и на основу података из базе изворних финансијских извештаја. Израђује се и објављује двојезично, на српском и енглеском језику. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ  ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ЕКОНОМСКИХ ЦЕЛИНА - годишње макроекономске анализе које се се израђују у Агенцији за привредне регистре, у Регистру финансијских извештаја у форми публикација. Годишњи извештаји о пословању се израђују по групама правних лица, на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе, као и на основу података из базе изворних финансијских извештаја и базе података о бонитету. Садрже збирне податке о успешности пословања и финансијском положају правних лица, предузетника и економских целина у Републици Србији, за последње две године и анализу тренда дату на основу тих података. Поред података на укупном нивоу, у оквиру годишњих извештаја посебан осврт даје се са аспекта концентрације финансијских перформанси по одређеним нивоима класификације и пословања одабраних сегмената привреде. 

УСЛУГЕ ИЗ РЕГИСТРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА – услуге које се пружају из Регистра финансијских извештаја свим заинтересованим корисницима, а обухватају давање података из финансијских извештаја уписаних у Регистар, пружање услуга бонитета, давање појединачних и збирних података из финансијских извештаја уписаних у Регистар у складу са захтевом корисника, издавање копија докумената које садржи Регистар и издавање потврда и других информација везано за вођење Регистра.

УСЛУГЕ БОНИТЕТА – услуге из Регистра финансијских извештаја које се дају у форми података о бонитету, извештаја о бонитету, оцена бонитета и специјалних аранжмана.

САЖЕТИ БИЛАНС – сажети део финансијског извештаја (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу) у коме су билансне позиције сажете односно груписане тако да су приказани билансни подаци упоредиви у временском периоду, релевантни за утврђивање показатеља о бонитету и омогућавају сагледавање финансијског положаја и успешности пословања. Агенција за привредне регистре односно Регистар финансијских извештаја сажете билансе даје, у временским серијама, у оквиру извештаја о бонитету.

ИЗВЕШТАЈ О БОНИТЕТУ – систематизовани сет података о бонитету, за период од три године, на основу којих се може сагледавати финансијски положај и успешност пословања привредних друштава, задруга, установа и предузетника. Агенција за привредне регистре односно Регистар финансијских извештаја израђује стандардизоване (за опште намене) и специјализоване (за одређене намене, у складу са посебним прописима и потребама тржишта) извештаје о бонитету, по групама, и то за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике.

СПЕЦИЈАЛНИ АРАНЖМАН – услуга из Регистра финансијских извештаја сачињена према посебном захтеву односно методологији корисника. У оквиру специјалних аранжмана дају се подаци из изворних финансијских извештаја – појединачни и збирни, затим збирно обрађени подаци за статистичке и друге потребе, као и подаци о бонитету и скоринг.

ОЦЕНА БОНИТЕТА - оцена способности измиривања обавеза утврђена у складу са дефинисаном методологијом. Агенција за привредне регистре односно Регистар финансијских извештаја оцену бонитета даје у форми скоринга.

СКОРИНГ - форма оцене бонитета коју даје Агенција за привредне регистре односно Регистар финансијских извештаја. Представља „објективизирану“ оцену способности измиривања обавеза привредног друштва, утврђену на основу квантитативног модела вредновања финансијских принципа пословања - профитабилности, сигурности и ликвидности, независности, флексибилности, финансирања у складу са ризиком и будућег раста, при чему се као корективни елементи користе подаци о неликвидности и забрани располагања средствима на рачунима код банака, као и други подаци од значаја за пословање привредног друштва. Агенција скоринг даје само за привредна друштва, и то у форми скоринг извештаја који садржи систематизовани сет података, који поред скоринга (оцене или ознаке статуса), садржи и податке о бонитету за период од пет година.

ОДЛИЧАН БОНИТЕТ (А) - скоринг привредног друштва које, према коју доноси регистратор Регистра финансијских извештаја, карактерише изванредна способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом препоручује.

ВЕОМА ДОБАР БОНИТЕТ (Б) - скоринг привредног друштва које, према методологији коју доноси регистратор Регистра финансијских извештаја, карактерише врло задовољавајућа способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом подразумева.

ДОБАР БОНИТЕТ (Ц) - скоринг привредног друштва које, према методологији коју доноси регистратор Регистра финансијских извештаја, карактерише задовољавајућа способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом не одбија.

ПРИХВАТЉИВ БОНИТЕТ (Д) - скоринг привредног друштва које, према методологији коју доноси регистратор Регистра финансијских извештаја, карактерише слабија способност измиривања обавеза, те сарадња са овим привредним друштвом зависи од поверења у то друштво.

ВЕОМА СЛАБ БОНИТЕТ (Е) - скоринг привредног друштва које, према методологији коју доноси регистратор Регистра финансијских извештаја, карактерише врло слаба способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом одбија.

ПРОФИТАБИЛНОСТ - финансијски принцип пословања који показује успешност пословања привредног друштва на дужи рок.

 

СИГУРНОСТ И ЛИКВИДНОСТ - финансијски принцип пословања који показује степен заштите поверилаца и способност привредног друштва да измирује обавезе.

НЕЗАВИСНОСТ - финансијски принцип пословања који показује степен минимизирања неповољних захтева поверилаца привредног друштва.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ - финансијски принцип пословања који показује способност краткорочног прилагођавања привредног друштва измењеним условима пословања.

ФИНАНСИРАЊЕ У СКЛАДУ СА РИЗИКОМ - финансијски принцип пословања који показује испуњеност захтева за заштитом привредног друштва од презадужености.

БУДУЋИ РАСТ - финансијски принцип пословања који показује степен улагања у модернизацију, односно у будући раст привредног друштва.

СТОПА ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА - показатељ за оцену бонитета, показује однос оствареног пословног резултата и прихода од продаје.

СТОПА БРУТО ДОБИТКА - показатељ за оцену бонитета, показује стопу приноса јединице прихода од продаје. 

СТОПА НЕТО ДОБИТКА - показатељ за оцену бонитета, показује нето приносну снагу прихода од продаје.

СТОПА ПРИНОСА НА УКУПНА СРЕДСТВА - показатељ за оцену бонитета, показује стопу укамаћења просечног укупног капитала или имовине без обзира на власничку структуру капитала. 

СТОПА ПРИНОСА НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ - показатељ за оцену бонитета, показује стопу укамаћења просечног сопственог капитала.

ЕФЕКАТ ФИНАНСИЈСКОГ ЛЕВЕРИЏА - показатељ за оцену бонитета, показује однос стопе приноса на сопствени капитал и стопе приноса на укупна средства; указује на оправданост коришћења позајмљеног капитала.

РАЦИО ПОКРИЋА КАМАТА - показатељ за оцену бонитета, показује однос оствареног резултата пре опорезивања и плаћених камата с једне стране и плаћених камата с друге стране. 

РАЦИО СОПСТВЕНОГ КАПИТАЛА - показатељ за оцену бонитета, показује учешће сопственог у укупном капиталу, чија висина је диктирана потребом сопственог финансирања сталних средстава и ефектом финансијског левериџа. 

СТЕПЕН УКУПНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује са колико динара позајмљеног капитала је покривен сваки динар сопственог капитала. 

НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ - показатељ за оцену бонитета, показује износ дугорочног капитала којим су финансирана обртна средства. 

СТОПА ПОКРИЋА ЗАЛИХА НЕТО ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ - показатељ за оцену бонитета, показује процентуално покриће залиха нето обртним капиталом, што указује да ли је успостављена равнотежа у области дугорочног финансирања.

ПОКРИЋЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА СОПСТВЕНИМ КАПИТАЛОМ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност сталне имовине сопственим капиталом. 

ПОКРИЋЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА ДУГОРОЧНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност сталне имовине дугорочним изворима финансирања. 

ОПШТИ РАЦИО ЛИКВИДНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност кратокрочно позајмљеног капитала укупним обртним средствима. 

РАЦИО ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином, лако уновчивим хартијама од вредности и краткорочним потраживањима.

РАЦИО НОВЧАНЕ ЛИКВИДНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином и лако уновчивим хартијама од вредности. 

CASH FLOW - показатељ за оцену бонитета, показује ослобођена средства употребљива за рефинансирање, додатно инвестирање и раздужење.

ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА - показатељ за оцену бонитета, показује просечно време потребно за наплату потраживања од купаца, изражава се бројем дана. 

ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ ВЕЗИВАЊА ЗАЛИХА - показатељ за оцену бонитета, показује просечно време задржавања залиха, односно ефикасност коришћења залиха, изражава се бројем дана.

ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА - показатељ за оцену бонитета, показује просечно време потребно за измиривање обавеза према добављачима, изражава се бројем дана. 

ИНТЕНЗИТЕТ УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА - показатељ за оцену бонитета, показује учешће основних средстава у пословној имовини. 

ИНТЕНЗИТЕТ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА - показатељ за оцену бонитета, показује учешће дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања у пословној имовини. 

ГОДИШЊА СТОПА ОТПИСАНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - показатељ за оцену бонитета, показује просечну годишњу стопу отписа основних средстава.