Достављање података без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе

Агенција за привредне регистре (АПР) уступа без накнаде одређеној групи корисника  регистроване и евидентиране податке и документа на основу члана 5а ст. 3. и 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011) и Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, усвојене  24. априла 2012. године на седници УО.

Корисници којима се регистровани и евидентирани подаци и документа уступају без накнаде су:

  • Државни органи и организације
  • Органи аутономних покрајина
  • Јединице локалне самоуправе

Поред тога, АПР може да доставља податке без накнаде и међународним организацијама са којима Република Србија остварује сарадњу на основу чланства, узајамности или споразума.

Подаци и документа се овим корисницима уступају без накнаде за потребе обављања послова из њихове надлежности, а односи корисника и Агенције у вези са испоруком, коришћењем и заштитом тих података и докумената, могу се уредити посебним споразумом или протоколом закљученим између корисника и Агенције или другим документом на основу кога корисник остварује право на приступ подацима Агенције.

Уколико корисник захтева испоруку података и докумената на основу појединачног захтева, без закључења посебног споразума или протокола, у обавези је да уз захтев достави и појединачни акт о именовању лица које је овлашћено за подношење захтева, односно коришћење и заштиту добијених података.

У случају да корисник података именује више овлашћених лица, испорука ће се сматрати уредном достављањем података и документа једном од наведених лица.


Важно

Податке и документа добијене на овај начин од АПР-а, корисник је дужан да користи само у сврху наведену у захтеву, као и да предузме све расположиве мере осигурања у циљу спречавања неовлашћеног коришћења добијених података.

На размену и коришћење података о личности примењују се одредбе закона којим се уређује заштита података о личности.

Подаци и документа се не смеју умножавати и дистрибуирати у комерцијалне сврхе.

Ако се подаци и документа користе за израду сопственог документа или другог производа, корисник је дужан да Агенцију наведе као извор података.

Јединице локалне самоуправе могу да добију податке само са територије своје надлежности.


Начини испоруке и подношење захтева

Корисницима се подаци могу уступити путем:

  • стандардизованих извештаја
  • посебних извештаја израђених према критеријумима за одабир података, односно условима и нивоима обраде и у обиму који је корисник дефинисао у захтеву
  • веб Портала за испоруке података
  • веб сервиса.

Подношење захтева

За испоруке података путем стандардизованих извештаја и испоруке података на основу посебних захтева корисника

За испоруке података путем веб Портала за испоруке података и испоруке путем веб сервиса

Захтеви се достављају Агенцији лично, поштом или у електронском облику, а могу се предати и у некој од организационих јединица АПР-а.


Речник појмова

РЕГИСТАР ОДНОСНО ЕВИДЕНЦИЈА је јединствена, централна и електронска база података који су прописани као предмет регистрације и евидентирања и докумената на основу којих је извршена регистрација и евидентирање.

БАЗА ПОДАТАКА је огранизован и уређен скуп међусобно структуираних података и докумената на начин који обезбеђује доступност појединачним подацима електронским или другим путем, а на којима Република Србија преко Агенције остварује ауторска права, сходно домаћим и међународним прописима и стандардима.

ПОДАТАК је чињеница која је прописана као предмет регистрације или евидентирања или која је од значаја за правни промет и која се појединачно из сваког регистра или евиденције Агенције доставља корисницима.

СТАНДАРДИЗОВАНИ ИЗВЕШТАЈ представља груписање појединачних и збирних података из база података регистара, односно евиденција, по утврђеној структури и критеријумима избора података, датих у Листи стандардизованих извештаја

ДОКУМЕНТ представља поднесак, прилог и други документарни материјал који се прилаже и прибавља у поступку регистрације и евидентирања, као и акт који надлежни орган доноси у поступку регистрације и евидентирања, а који се као саставни део архивске грађе и документарног материјала уступа корисницима за потребе обављања послова из њихове надлежности.

ОБЈАВЉИВАЊЕ је електронско приказивање, на интернет страни Агенције, података и докумената који су предмет регистрације и евидентирања, одлука које су донете у поступку регистрације и евидентирања и података и докумената који нису предмет регистрације и евидентирања, а објављују се у складу са прописима, као и приказивање извештаја или саопштења из база података Агенције.

ВЕБ ПОРТАЛ ЗА ИСПОРУКУ ПОДАТАКА је јединствен кориснички портал Агенције који омогућава обједињен приказ свих регистрованих и евидентираних података и изведених и збирних методолошки уређених података о правним лицима, предузетницима и другим субјектима регистрације, као и самостално коришћење података Агенције и одређених података које Агенција преузима од других државних органа и институција.

ВЕБ СЕРВИСИ су дистрибуиране софтверске компоненте које омогућавају програмско повезивање апликација или других софтверских компоненти на основи стандардизованих формата комуникације.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ КОРИСНИКА је физичко лице означено у захтеву корисника за подацима, односно споразуму или протоколу закљученом између корисника и Агенције или другом документу на основу кога корисник остварује право на приступ регистрованим и евидентираним подацима Агенције, односно које је одговорно за коришћење и заштиту података.

НАЛОГ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ОВАШЋЕНОГ ЛИЦА је додељена електронска адреса помоћу које овлашћена службена лица електронски комуницирају.


Достављање података

Агенција за привредне регистре (АПР) испоручује изворне и збирне податке у форми стандардизованих извештаја из сваког појединачног регистра у електронском облику.


Рокови за обраду и доставу података

Агенција врши обраду захтева и испоруку података и докумената у року од 30 дана од дана пријема захтева, односно од дана објављивања података на интернет страници АПР-а.

Рокове за достављање података по посебним захтевима одређује директор Агенције, о чему благовремено обавештава подносиоца захтева.