Напомена:

Све инструкције у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује), као и праћење статуса накнаде, налазе се у посебном информационом систему Агенције на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Накнаде за објављивање и замену финансијских извештаја и документације

За обраду Извештаја за статистичке потребе (подаци за статистичке и друге потребе) не наплаћује се накнада.

Плаћање накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја могуће је извршити на два начина:

  • Електронски (Visa, MasterCard или DinaCrad платном картицом) путем посебне апликације Агенције. У случају одабира овог начина плаћања пре потписивања и достављања извештаја од стране законског заступника, накнада за објављивање извештаја се аутоматски повезује са предметом и није потребно достављати доказ о уплати накнаде  у делу Документација.

  • Плаћање накнаде путем „Налога за плаћање“ потребно је обавезно поступити у складу са инструкцијама у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује) како би се уплата повезала са предметом. Напомињемо, ако је извршена уплата, а иста није идентификована у систему до момента потписивања и достављања извештаја, потребно је приложити доказ о уплати накнаде у посебни информациони систем Агенције у делу „Документација“ како би се омогућило потписивање извештаја, а у поступку обраде накнада ће бити повезана са предметом.
Напомена:
Уплате извршене путем „Налога за плаћање“, у складу са инструкцијама, у систему се виде тек сутрадан након што трезор пребаци новац на рачун Агенције. Уколико је уплата извршена у критичном периоду (последњег дана рока за достављање извештаја) скенирани доказ о уплати потребно је приложити у делу „Документација“ на одговарајуће место.

Висина накнада за објављивање и замену ФИ и документације

Висина накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја за 2020. годину остала је идентична и седму годину заредом, односно није се мењала од достављања финансијских извештаја за 2014. годину.

За јавно објављивање финансијског извештаја и документације из члана 34. старог Закона о рачуноводству, односно изјаве о неактивности, обвезник плаћа накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

 

Врста извештаја/обвезника

 

Висина накнаде

(у динарима)

1.

Редовни годишњи финансијски извештаји достављени у року

 

1.1

Велика, средња и мала правна лица обвезници ревизије

6.000,00

1.2

Мала правна лица која немају обавезу вршења ревизије

3.000,00

1.3

Микро правна лица и предузетници обвезници ревизије

3.000,00

1.4

Микро правна лица без других правних лица

1.200,00

1.5

Микро друга правна лица и предузетници

500,00

2.

Изјава о неактивности достављена у року

300,00

3.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји достављени у року

6.000,00

4.

Ванредни финансијски извештаји достављени у року

500,00

5.

Финансијски извештаји (редовни, изјава о неактивности, консолидовани и ванредни) достављени после рока

основна накнада у зависности од врсте извештаја/ обвезника +   

   3.000,00

6.

Замена финансијских извештаја

 

6.1

Замена комплетног финансијског извештаја (образаца и документације)

основна накнада у зависности од врсте извештаја/обвезника

6.2

Замена документације уз финансијске извештаје

1.000,00

 

Напомена:
Уколико уплата није идентификована до момента потписивања и достављања извештаја, обвезници су дужни да приложе скенирани доказ о уплати накнаде у Посебни информациони систем, у делу „Документација“ на предвиђено место, у супротном неће моћи да се достави финансијски извештај.