Обрасци извештаја и захтева уграђени су у посебни информациони систем Агенције за све врсте извештаја и исти се НЕ ДОСТАВЉАЈУ у папирном облику.

Обрасци извештаја

На основу старог Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) и новог Законa о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), надлежна регулаторна тела донела су одговарајућа подзаконска акта, којима се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја  и статистичког извештаја, за потребе јединственог информисања и статистичке обраде:

Министарство финансија за: 

Народна банка Србије за: 

Комисија за хартије од вредности за: 

Обрасци захтева

На основу Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, регистратор je прописao обрасце захтева за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање финансијских извештаја за 2020. годину.