Регистар финансијских извештаја почео је са радом у Агенцији за привредне регистре 1. јануара 2010. године. Интеграцијом великог броја финансијских података и података статусног карактера формиран је целовит информациони систем који на једном месту обезбеђује потпуне и правовремене податке и информације о правним лицима и предузетницима усаглашене са стандардима Европске уније.

Регистар финансијских извештаја, као јединствено чвориште потпуних, ажурних и правовремених информација о привредним субјектима, доприноси стварању сигурнијег и повољнијег пословног амбијента, смањењу степена систематског ризика у реалном сектору и финансијском систему, побољшању информисаности и сигурности инвеститора, повећању конкурентности домаће привреде и подстицању прилива иностраних инвестиција. Такође, обједињеност оваквих информација је од посебне користи и државним органима и институцијама за потребе статистичког праћења привреде, анализе и дијагностике макроекономских кретања у земљи, као и за доношење одлука из области економске, монетарне и фискалне политике.

Послови пријема и обраде финансијских извештаја као и публиковања података о финансијским резулатима пословања привредних субјеката и других правних лица имају традицију дугу пола века и обављани су најпре у Служби друштвеног књиговодства (СДК) односно Заводу за обрачун и плаћања (ЗОП). Развој послова бонитета започет је 14. јануара 2002. године оснивањем Центра за бонитет, као организационог дела Завода за обрачун и плаћања, да би престанком рада ове институције 2003. године, Центар за бонитет у оквиру Народне банке Србије, преузео од ЗОП-а рачуноводствене податке почев од 1994. године и формирао електронску базу тих података. Истовремено, према донетим прописима, Центар је наставио да врши пријем и обраду финансијских извештаја, проширује базу новим рачуноводственим подацима и унапређује и развија услуге бонитета.

Од 2010. године послови пријема, контроле, обраде и oбјављивања финансијских извештаја, као и послови бонитета, на основу овлашћења дефинисаних одговарајућим законским прописима, обављају се у Агенцији за привредне регистре у којој је успостављен Регистар финансијских извештаја. Агенција за привредне регистре је од Народне банке Србије преузела предмете, документацију, архиву, базе података, средства за рад, потребан број запослених, као и део информационог система и неопходну информатичко технолошку опрему, и наставила је активности на унапређењу квалитета информација у земљи – подизањем квалитета финансијског извештавања и развојем услуга бонитета, а у циљу прилагођавања савременим условима пословања.

Законом о рачуноводству, који је ступио на снагу јула 2013. године, уведен је низ новина у домену финансијског извештавања, почев од финансијских извештаја за 2014. годину, од којих је најзначајнија та да се финансијски извештаји, достављају Агенцији за привредне регистре у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника. Истовремено, обим података финансијског извештавања усклађен је са финансијском снагом  обвезника, а подаци за статистичке и друге потребе се достављају одвојено од финансијских извештаја. Такође, побољшана је и транспарентност финансијског извештавања, с обзиром на обавезност јавног објављивања свих финансијских извештаја и документације уз те извештаје за све обвезнике на интернет страни Агенције, те се поред потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја јавно објављују и непотпуни и рачунски нетачни финансијски извештаји правних лица и предузетника који нису отклонили утврђене недостатке. Зарад примене новог модела финансијског извештавања, у Агенцији за привредне регистре, у оквиру Регистра финансијских извештаја развијен је посебан информациони систем који обезбеђује јединствен поступак уноса и достављања извештаја за статистичке и друге потребе, финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје, и то у форми електронског документа. Овај систем омогућава и јединствену електронску обраду података, јавно објављивање података и докумената у складу са тим законом, подношење пријава за привредни преступ против оних обвезника који нису извршили своје обавезе у складу са истим, затим складиштење и чување електронских докумената, као и јединствени поступак испоруке података и докумената свим заинтересованим корисницима, односно пружања услуга из Регистра. У 2019. години усвојен је нови Закон о рачуноводству чија пуна примена почиње од финансијских извештаја за 2021. годину. Дакле на поступак и рокове достављања финансијских извештаја за 2020. годину и документације која се доставља уз те извештаје, примењују се одредбе старог Закона.

Регистар финансијских извештаја је централна, јавна, јединствена електронска база података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације уз те извештаје у складу са Законом о рачуноводству, као и података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника. 

У оквиру Регистра се води и посебна база података за статистичке и друге потребе, затим посебна документациона база која садржи сва документа и акта достављена Регистру, односно евиденција обвезника са основним статусним подацима о правним лицима и њиховим законским заступницима, као и предузетницима.

На основу података који се воде у оквиру Регистра финансијских извештаја сагледавају се привредна кретања у Републици Србији, анализира финансијски положај и успешност пословања правних лица и предузетника и процењује ризик пословања, а ради обезбеђивања поузданих информација корисницима. 

Финансијски извештаји представљају структуирани приказ финансијског положаја и пословних промена које су настале у извештајном периоду, са циљем да се обезбеде информације о финансијској позицији, перформансама, односно финансијском успеху и променама финансијске позиције правног лица и предузетника, корисне за доношење економских одлука широког круга корисника. 

База изворних финансијских извештаја као јединствена електронска база садржи податке из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације прописане законом који уређује рачуноводство за сва правна лица - привредна друштва, Народну банку Србије, банке, друштва за осигурање и друштава за реосигурање, даваоце финансијског лизинга, пензијске фондове и  друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, платне институције и институције електронског новца, факторинг друштва, задруге, установе, друга правна лица и предузетнике који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства. 

За ове групе правних лица база садржи индивидуалне податке из финансијских извештаја почев од 1994. године (за берзе и брокерско дилерска друштва од 2000, за предузетнике од 2004, за даваоце финансијског лизинга и за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима од 2006, за друштва за управљање инвестиционим фондовима од 2007, за затворене/приватне инвестиционе фондове од 2008, за факторинг друштва од 2013, за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и платне институције од 2016. године), стандардизоване у складу с прописима који су били у примени у години за коју су подаци исказани.

База података за статистичке потребе је централна и јединствена електронска база рачунски усаглашених података из извештаја за статистичке потребе који обухватају Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај, а које правна лица и предузетници достављају Агенцији за пословну годину која је једнака календарској. Збирно обрађени подаци за статистичке и друге потребе сматрају се званичним подацима о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника који имају седиште на територији Републике Србије. 

Подаци о бонитету воде се по групама, и то за привредна друштава и задруге, за установе и запредузетнике, а утврђују се на основу података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и других података који се воде у бази изворних финансијских извештаја, као и збирних података и показатеља израчунатих на основу података за статистичке и друге потребе, односно података прибављених од других надлежних државних институција. Стандардизовани су и усаглашени са директивама Европске уније и међународним рачуноводственим стандардима и правилима финансијске анализе што омогућава свеобухватно извештавање о бонитету на брз и једноставан начин.

Подаци о бонитету чине полазну основу за економску и финансијску анализу пословања привредних друштава, задруга, установа и предузетника током времена као и за сагледавање њихове успешности пословања и финансијских капацитета, односно релативног положаја у односу на окружење и укупних привредних кретања. 

База података о бонитету која се води у Регистру је централна, јединствена, стандардизована, јавна, електронска база која садржи oбјективизоване и стандардизоване податке и показатеље за оцену бонитета  привредних друштава, задруга, установа и предузетника, као и оцене бонитета привредних друштава која имају седиште на територији Републике Србије. База података о бонитету садржи комплексне, међусобно повезане базе података, и то базу изворних података и базу изведених података.

Континуирано усавршавање послова бонитета засновано је на сталном развоју и унапређењу две методологије - методологије за стандардизацију података и показатеља у компаративним временским серијама и методологије за оцену способности измиривања обавеза привредних друштава, чиме је омогућено квалитетно информисање о бонитету  привредних друштава, задруга, установа и предузетника не само путем података и показатеља, већ и путем стандардизованих и специјализованих извештаја о бонитету различите структуре, садржине и исказне моћи (Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета БОН 1, Извештај о финансијском положају и успешности пословања БОН 2, Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН, Извештај о бонитету за процену кредитне способности дужника БОН КС, итд.), као и оцене бонитета изражене у форми скоринга.

Речник појмова

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА - централна, јавна, јединствена електронска база података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације која се сагласно закону који уређује рачуноводство доставља уз те извештаје, као и података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника.

У оквиру Регистра се води и посебна јединствена електронска база података из извештаја за статистичке потребе, на основу којих се сагледавају привредна кретања у Републици Србији.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ – посебна врста извештаја који чине обрасци: Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај, који се доставља до краја фебруара наредне године за претходну календарску годину. Подаци из тог извештаја се користе искључиво за израчунавање збирних података и показатеља на нивоу Републике Србије и јавно се не објављују.

ИЗЈАВА О НЕАКТИВНОСТИ – документ који доставља обвезник  који у извештајној години није имао пословних догађаја, нити у пословним књигама има податке о имовини и обавезама, до краја фебруара наредне године. Достављањем ове изјаве обвезник је испунио обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за ту извештајну годину.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - сет прописаних образаца у којима oбвезник  даје приказ резултата пословања и свог финансијског положаја у извештајној години, а може бити редовни годишњи, консолидовани  годишњи и ванредни. Сет образаца који чини финансијски извештај утврђен је Законом у зависности од врсте извештаја и врсте и величине обвезника.

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – посебна врста финансијског извештаја, који обвезник  доставља ради јавног објављивања, најкасније до 30. јуна наредне године. Правно лице које има пословну годину различиту од календарске, редовни годишњи финансијски извештај за извештајну годину доставља ради јавног објављивања, најкасније у року од шест месеци од дана када је тај извештај састављен.

КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – посебна врста финансијског извештаја с подацима на нивоу економске целине, који достављају матична правна лица која имају контролу над једним или више зависних правних лица у земљи и иностранству, најкасније до 31. јула наредне године.

БИЛАНС СТАЊА - образац финансијског извештаја у коме се приказује стање и структура имовине (актива), као и капитала и обавеза (пасива) једног правног лица, односно предузетника, на дан билансирања у пословној години.

БИЛАНС УСПЕХА - образац финансијског извештаја у коме се приказују подаци једног правног лица, односно предузетника, о приходима, расходима и резултату у периоду од почетка године до дана билансирања у пословној години.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ - образац финансијског извештаја који чине ставке прихода и расхода (укључујући и рекласификације услед кориговања), које нису признате у Билансу успеха једног правног лица у периоду од почетка године до дана билансирања у пословној години.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац финансијског извештаја у коме се приказују подаци о приливима и одливима готовине једног правног лица по основу пословних активности, активности инвестирања и финансирања, у периоду од почетка пословне године до дана билансирања.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ - образац финансијског извештаја у коме се приказују подаци о променама (повећањима и смањењима) сопственог капитала једног правног лица у периоду од почетка пословне године до дана билансирања.

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ - образац извештаја за статистичке потребе у коме се приказују додатни подаци за статистичко праћење и извештавање о финансијском положају и резултатима пословања једног правног лица, односно предузетника, у току пословне године.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - део финансијског извештаја у коме се дају описи и рашчлањени прикази појединих позиција датих у обрасцима тог извештаја. У напоменама се обелодањују коришћене методе билансирања, примењенa рачуноводственa регулатива и значајне трансакције и догађаји.

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – документација коју правна лица достављају у склопу редовног годишњег финансијског извештаја у складу са законом који уређује рачуноводство (одлука о усвајању финансијског извештаја, одлука о расподели добити односно покрићу губитка, ревизорски извештај за обвезнике ревизије и годишњи извештај о пословању).

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ КОНСОЛИДОВАНИ  ГОДИШЊИ  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – документација коју обвезник прилаже уз обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја у складу са законом који уређује рачуноводство (одлука о усвајању финансијског извештаја, ревизорски извештај и годишњи извештај о пословању).

ВАНРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – посебна врста финансијског извештаја који састављају обвезници код којих је у току текуће године дошло до статусне промене (у случају статусне промене припајања ванредни финансијски извештај саставља правно лице које престаје са пословањем, док у случају статусне промене издвајања ванредни финансијски извештај саставља правно лице које у поступку промене издваја део своје имовине и обавеза, осим ако посебним законом није друкчије прописано), отварања, односно закључења стечајног поступка, покретања, односно закључења (окончања) поступка ликвидације,као и огранци страног правног лица и предузетници у случају брисања из надлежног статусног регистра. Ванредни финансијски извештај се доставља у року од 60 дана од дана када је састављен.

ОБВЕЗНИЦИ - правна лица – привредна друштва, Народну банка Србије, банке, друштва за осигурање и друштва ѕа реосигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестициони фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берза, брокерско-дилерска друштва, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, платне институције, институције електронског новца, факторинг друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе закона који уређују рачуноводство, као и друга правна лица утврђена тим законом предузетници који воде двојно књиговодство, огранци и други организациони делови страних правних лица са седиштем у иностранству који обављају привредну делатност у Републици Србији (огранци), а који достављају извештаје Агенцији за привредне регистре, као стечајне масе.

ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА - су правна лица која се не оснивају ради стицања добити (удружења, коморе, задужбине, фондације, политичке организације, синдикалне организације и сл.)

ДРУШТВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА - велика правна лица разврстана у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавна друштва и сва правна лица које Влада на предлог надлежног министарства прогласи правним лицима од јавног интереса за Републику Србију, независно од њихове величине.

ЈАВНО ДРУШТВО-издавалац који је успешно извршио јавну понуду хартија од вредности у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија за хартије од вредности или чије су хартије од вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно МТП у Републици Србији.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ-предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

ОБВЕЗНИЦИ РЕВИЗИЈЕ - велика и средња правна лица и предузетници, сва јавна друштва, мала и микро правна лица као и предузетници чији укупни приход остварен у претходној пословној години прелази износ од 4.400.000 ЕУР-а у динарској противвредности и сва јавна предузећа која су дужна да врше ревизију редовних годишњих финансијсих извештаја у складу са Законом, као и матична правна лица која су дужна да врше ревизију консолидованих годишњих финансијских извештаја.

ЗАХТЕВ ЗА ОБРАДУ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ – прописани образац уграђен у Посебни информациони систем Агенције који се користи за састављање  Извештаја за статистичке потребе.

ЗАХТЕВ ЗА ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА – прописани образац уграђен у Посебни информациони систем Агенције који се користи за састављање редовних годишњих, консолидованих годишњих и ванредних финансијских извештаја.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАМЕНУ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА – прописани образац уграђен у Посебни информациони систем Агенције који се користи за састављање замене финансијских извештаја.

БОНИТЕТ - способност измиривања обавеза у року која, поред кредитне способности, обухвата и општу материјалну способност и позицију на тржишту. Бонитет се често не поклапа са појмом ликвидности, будући да дужник може бити доброг бонитетног статуса, а ипак краткорочно неликвидан. 

БАЗА ПОДАТАКА О БОНИТЕТУ – централизована, јединствена, стандардизована, јавна, електронска база података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника, као и оцена бонитета привредних друштава која имају седиште на територији Републике Србије. База података о бонитету садржи комплексне, међусобно повезане базе података, и то базу изворних и базу изведених података.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОДАТАКА О БОНИТЕТУ И ДАВАЊЕ ОЦЕНА БОНИТЕТА – документ у коме је уређен начин утврђивања и обелодањивања података о бонитету, садржина извештаја о бонитету, поступак утврђивања оцена бонитета и садржина скоринга односно других услуга, као и садржина каталога услуга бонитета. Методологију доноси регистратор Регистра финансијских извештаја. Методологијa - oпшти део објављује се на интернет страници Агенције.

ПОДАЦИ О БОНИТЕТУ - изворни и изведени подаци, при чему изворне подаке чине објективизовани подаци из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја, затим подаци и документа преузети из других регистара и евиденција које води Агенција, као и подаци које достављају други надлежни органи и корисници услуга, док изведене податке чине објективизовани, стандардизовани и међусобно упоредиви подаци и показатељи, у компаративним временским серијама, утврђени у складу са Методологијом за утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава и Методологијом за утврђивање, објављивање и давање збирних података из базе података за статистичке и друге потребе у стандардизованој форми. Агенција води податке о бонитету по групама, и то за: привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике.

МАКРОЕКОНОМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - годишње макроекономске информације које се израђују у Агенцији за привредне регистре. Информације се израђују по групама правних лица и за предузетнике, односно економске целине, а садрже детаљне информације о њиховом броју, броју запослених, резултатима пословања, структури пословне имовине и извора финансирања. Макроекономске информације се израђују и објављују у форми Годишњег билтена финансијских извештаја и макроекономских саопштења о пословању правних лица и предузетника односно економских целина.

ГОДИШЊИ БИЛТЕН ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА – публикација која се израђује у Агенцији за привредне регистре и садржи макроекономске информације односно збирне податке о пословању свих правних лица и предузетника у земљи, утврђене за последње две године, на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе, као и на основу података из базе изворних финансијских извештаја. Израђује се и објављује двојезично, на српском и енглеском језику. 

МАКРОЕКОНОМСКА САОПШТЕЊА - годишња макроекономска саопштења која се се израђују у Агенцији за привредне регистре у форми публикација. Макроекономска саопштења се израђују по групама правних лица, на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе, као и на основу података из базе изворних финансијских извештаја и базе података о бонитету. Садрже збирне податке о успешности пословања и финансијском положају правних лица, предузетника и економских целина у Републици Србији, за последње две године и анализу тренда дату на основу тих података. Поред података на укупном нивоу, у оквиру саопштења посебан осврт даје се са аспекта концентрације финансијских перформанси по одређеним нивоима класификације и пословања одабраних сегмената привреде. 

УСЛУГЕ ИЗ РЕГИСТРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА – услуге које се пружају из Регистра финансијских извештаја свим заинтересованим корисницима, а обухватају давање података из финансијских извештаја уписаних у Регистар, давање збирних података из базе за статистичке потребе у стандардизованој форми, пружање услуга бонитета, давање појединачних и збирних података из финансијских извештаја уписаних у Регистар у складу са захтевом корисника, издавање копија докумената које садржи Регистар и издавање потврда и других информација везано за вођење Регистра.

УСЛУГЕ БОНИТЕТА – услуге из Регистра финансијских извештаја које се дају у форми података о бонитету, извештаја о бонитету, оцена бонитета и специјалних аранжмана.

САЖЕТИ БИЛАНС – сажети део финансијског извештаја (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу)  у коме су билансне позиције сажете односно груписане тако да су приказани билансни подаци упоредиви у временском периоду, релевантни за утврђивање показатеља о бонитету и омогућавају сагледавање финансијског положаја и успешности пословања. Агенција за привредне регистре сажете билансе даје, у временским серијама, у оквиру извештаја о бонитету.

ИЗВЕШТАЈ О БОНИТЕТУ – систематизовани сет података о бонитету, за период од три године, на основу којих се може сагледавати финансијски положај и успешност пословања привредних друштава, задруга, установа и предузетника. Агенција за привредне регистре израђује стандардизоване (за опште намене) и специјализоване (за одређене намене, у складу са посебним прописима и потребама тржишта) извештаје о бонитету, по групама, и то за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике.

СПЕЦИЈАЛНИ АРАНЖМАН – услуга из Регистра финансијских извештаја сачињена према посебном захтеву односно методологији корисника. У оквиру специјалних аранжмана дају се подаци из изворних финансијских извештаја – појединачни и збирни, затим збирно обрађени подаци за статистичке и друге потребе, као и подаци о бонитету и скоринг.

ОЦЕНА БОНИТЕТА - оцена способности измиривања обавеза утврђена у складу са дефинисаном методологијом. Агенција за привредне регистре оцену бонитета даје у форми скоринга.

СКОРИНГ - форма оцене бонитета коју даје Агенција за привредне регистре. Представља „објективизирану“ оцену способности измиривања обавеза привредног друштва, утврђену на основу квантитативног модела вредновања финансијских принципа пословања - профитабилности, сигурности и ликвидности, независности, флексибилности, финансирања у складу са ризиком и будућег раста, при чему се као корективни елементи користе подаци о неликвидности и забрани располагања средствима на рачунима код банака, као и други подаци од значаја за пословање привредног друштва. Агенција скоринг даје само за привредна друштва, и то у форми систематизованог сета података, који поред скоринга (оцене или ознаке статуса), садржи и податке о бонитету за период од пет година.

ОДЛИЧАН БОНИТЕТ (А) - скоринг привредног друштва које, према методологији Агенције за привредне регистре, карактерише изванредна способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом препоручује.

ВЕОМА ДОБАР БОНИТЕТ (Б) - скоринг привредног друштва које, према методологији Агенције за привредне регистре, карактерише врло задовољавајућа способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом  подразумева.

ДОБАР БОНИТЕТ (Ц) - скоринг привредног друштва које, према методологији Агенције за привредне регистре, карактерише задовољавајућа способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом не одбија.

ПРИХВАТЉИВ БОНИТЕТ (Д) - скоринг привредног друштва које, према методологији Агенције за привредне регистре, карактерише слабија способност измиривања обавеза, те сарадња са овим привредним друштвом зависи од поверења у то друштво.

ВЕОМА СЛАБ БОНИТЕТ (Е) - скоринг привредног друштва које, према методологији Агенције за привредне регистре, карактерише врло слаба способност измиривања обавеза, те се сарадња са овим привредним друштвом одбија.

ПРОФИТАБИЛНОСТ - финансијски принцип пословања који показује успешност пословања привредног друштва на дужи рок.

СИГУРНОСТ И ЛИКВИДНОСТ - финансијски принцип пословања који показује степен заштите поверилаца и способност привредног друштва да измирује обавезе.

НЕЗАВИСНОСТ - финансијски принцип пословања који показује степен минимизирања неповољних захтева поверилаца привредног друштва.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ - финансијски принцип пословања који показује способност краткорочног прилагођавања привредног друштва измењеним условима пословања.

ФИНАНСИРАЊЕ У СКЛАДУ СА РИЗИКОМ - финансијски принцип пословања који показује испуњеност захтева за заштитом привредног друштва од презадужености.

БУДУЋИ РАСТ - финансијски принцип пословања који показује степен улагања у модернизацију, односно у будући раст привредног друштва.

СТОПА ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА -  показатељ за оцену бонитета, показује однос оствареног пословног резултата и прихода од продаје.

СТОПА БРУТО ДОБИТКА - показатељ за оцену бонитета, показује стопа стопу приноса јединице прихода од продаје. 

СТОПА НЕТО ДОБИТКА -  показатељ за оцену бонитета, показује нето приносну снагу прихода од продаје.

СТОПА ПРИНОСА НА УКУПНА СРЕДСТВА - показатељ за оцену бонитета, показује стопу укамаћења просечног укупног капитала или имовине без обзира на власничку структуру капитала. 

СТОПА ПРИНОСА НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ - показатељ за оцену бонитета, показује стопу укамаћења просечног сопственог капитала.

ЕФЕКАТ ФИНАНСИЈСКОГ ЛЕВЕРИЏА - показатељ за оцену бонитета, показује однос стопе приноса на сопствени капитал и стопе приноса на укупна средства; указује на оправданост коришћења позајмљеног капитала.

 РАЦИО ПОКРИЋА КАМАТА - показатељ за оцену бонитета, показује однос оствареног резултата пре опорезивања и плаћених камата с једне стране и плаћених камата с друге стране. 

РАЦИО СОПСТВЕНОГ КАПИТАЛА - показатељ за оцену бонитета, показује учешће сопственог у укупном капиталу, чија висина је диктирана потребом сопственог финансирања сталних средстава и ефектом финансијског левериџа. 

СТЕПЕН УКУПНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује са колико динара позајмљеног капитала је покривен сваки динар сопственог капитала. 

НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ - показатељ за оцену бонитета, показује износ дугорочног капитала којим су финансирана обртна средства. 

СТОПА ПОКРИЋА ЗАЛИХА НЕТО ОБРТНИМ КАПИТАЛОМ - показатељ за оцену бонитета, показује процентуално покриће залиха нето обртним капиталом, што указује да ли је успостављена равнотежа у области дугорочног финансирања.

ПОКРИЋЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА СОПСТВЕНИМ КАПИТАЛОМ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност сталне имовине сопственим капиталом. 

ПОКРИЋЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА ДУГОРОЧНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност сталне имовине дугорочним изворима финансирања. 

ОПШТИ РАЦИО ЛИКВИДНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност кратокрочно позајмљеног капитала укупним обртним средствима. 

РАЦИО ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином, лако уновчивим хартијама од вредности и краткорочним потраживањима.

РАЦИО НОВЧАНЕ ЛИКВИДНОСТИ - показатељ за оцену бонитета, показује покривеност кратокрочно позајмљеног капитала готовином и лако уновчивим хартијама од вредности. 

CASH FLOW - показатељ за оцену бонитета, показује ослобођена средства употребљива за рефинансирање, додатно инвестирање и раздужење.

ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА - показатељ за оцену бонитета, показује просечно време потребно за наплату потраживања од купаца, изражава се бројем дана. 

ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ ВЕЗИВАЊА ЗАЛИХА - показатељ за оцену бонитета, показује просечно време задржавања залиха, односно ефикасност коришћења залиха, изражава се бројем дана. 

ПРОСЕЧНО ВРЕМЕ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА - показатељ за оцену бонитета, показује просечно време потребно за измиривање обавеза према добављачима, изражава се бројем дана. 

ИНТЕНЗИТЕТ УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА - показатељ за оцену бонитета, показује учешће основних средстава у пословној имовини. 

ИНТЕНЗИТЕТ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА - показатељ за оцену бонитета, показује учешће дугорочних финансијских пласмана у пословној имовини. 

ГОДИШЊА СТОПА ОТПИСАНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - показатељ за оцену бонитета, показује просечну годишњу стопу отписа основних средстава.