Служба архиве се стара о архивској грађи и документарном материјалу у папирном облику и електронској архиви, коју чине скенирана (архивирана) документа насталим током обављања послова у оквиру надлежности Агенције, као и онима који су настали пре оснивања Агенције.

У архиви Агенције чува се архивска грађа и документарни материјал преузета од привредних судова, који се састоји од:

 • регистарских уложака привредних субјеката, на чијим регистарским листовима су уписани подаци о привредним субјектима, евидентираним кроз регистре привредних судова,
 • збирки исправа привредних субјеката, које садрже акте на основу којих су формирани регистарски улошци (одлуке, ОП обрасци, биланси, уговори итд),
 • документације настале на основу извршених поступака регистрације у регистрима,
 • финансијских извештаја привредних субјеката и осталих правних лица који су у обавези да их Агенцији подносе у електронској форми.

Документација Агенције чува се у складу са роковима утврђеним Листом категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре, након чијег истека се документација уништава у складу с прописима.

Правни акти на основу којих Агенција води архиву:

 • Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС”, бр. 6/20),
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/11, 83/14, 31/19 и 105/21),
 • Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Сл. гласник РС”, бр. 94/17),
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању Агенције за привредне регистре,
 • Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе („Сл. гласник РС”, бр. 29/21),
 • Правилник о обрасцу архивске књиге („Сл. гласник РС”, бр. 34/22),
 • Правилник о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала („Сл. гласник РС”, бр. 111/21),
 • Листа категорија документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре, бр. 10-9-62/22 од 18.02.2022. године.