Служба архиве се стара о архивској грађи и документарном материјалу у папирном облику и електронској архиви, коју чине скенирана (архивирана) документа насталим током обављања послова у оквиру надлежности Агенције, као и онима који су настали пре оснивања Агенције.

У архиви Агенције чува се архивска грађа и документарни материјал преузета од привредних судова, који се састоји од:

  • регистарских уложака привредних субјеката, на чијим регистарским листовима су уписани подаци о привредним субјектима, евидентираним кроз регистре привредних судова,
  • збирки исправа привредних субјеката, које садрже акте на основу којих су формирани регистарски улошци (одлуке, ОП обрасци, биланси, уговори итд),
  • документације настале на основу извршених поступака регистрације у регистрима,
  • финансијских извештаја привредних субјеката и осталих правних лица који су у обавези да их Агенцији подносе у електронској форми.

Документација Агенције чува се у складу са роковима утврђеним Листама категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре, након чијег истека се документација уништава у складу с прописима.

Правни акти на основу којих Агенција води архиву: