30. децембар 2022.

Поводом државног празника - Нове године, Агенција за привредне регистре неће радити у понедељак, 2. јануара и уторак, 3. јануара 2023. године, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији.

Сазнај више

29. децембар 2022.

Привредници и грађани, који желе да користе електронске услуге Агенције за привредне регистре, као што су еДостављање финансијских извештаја, еРегистрација понуђача, еРегистрација оснивања Д.О.О и предузетника, еГрађевинске дозволе, еЕвидентирање стварних власника и друге услуге доступне на порталу са еСервисима Агенције, а који до сада нису имали кориснички АПР налог, од 16. јануара 2023. године треба да креирају кориснички налог преко портала за електронску идентификацију eID.gov.rs, након чега ће аутоматски бити преусмерени на систем АПР-а.

Сазнај више

26. децембар 2022.

Од 1. јануара, сви привредници моћи ће да изврше све поступке регистрације у Регистру понуђача потпуно електронски, уз значајне уштеде времена и новца, јер више неће морати све потврде да прикупљају лично са различитих шалтера више државних органа.

Сазнај више

21. децембар 2022.

Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe je oбjaвилa публикaциjу „Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу eкoнoмских цeлинa у приврeди у 2021. гoдини”, сачињену на основу пoдaтака из кoнсoлидoвaних гoдишњих финaнсиjских извeштaja зa 2021. и 2020. гoдину, кoje су мaтичнa приврeднa друштвa дoстaвилa Aгeнциjи у склaду с прописима којима се уређује рачуноводство.

Сазнај више