18. septembar 2020.

U Republici Srbiji je trenutno registrovano 405.963 aktivnih privrednih subjekata. Broj aktivnih subjekata se povećao za 15.077 u odnosu na kraj 2019. godine, dok se za poslednjih 10 godina povećao za 73.531 subjekta.

Saznaj više

17. septembar 2020.

Na internet stranici Državnog sekretarijata SAD (engl. U.S. Department of State), na kojoj se objavljuju godišnji izveštaji o investicionoj klimi u više od 170 država, objavljen je i ovogodišnji Izveštaj o investicionoj klimi za Srbiju (engl. 2020 Investment Climate Statements: Serbia).

Saznaj više

11. septembar 2020.

Stvarne vlasnike je, zaklјučno sa 10. septembrom, evidentiralo ukupno 138.797 obveznika, što čini 85,12% registrovanih subjekata. Među njima, najviše je privrednih subjekata ispunilo ovu zakonsku obavezu, a zatim slede ustanove, zadužbine i fondacije, dok je procentualno najmanje udruženja koja su evidentirala svoje stvarne vlasnike.

Saznaj više

04. septembar 2020.

Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji? Na stranici- Registri/ Udruženja/ Uputstva je objavlјena brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju“.

Saznaj više