Више од 74% регистрованих субјеката до сада је евидентирало податке у Централној евиденцији стварних власника.

Од укупног броја регистрованих субјеката, који треба да упишу стварне власнике у електронску евиденцију АПР-а, до сада је законску обавезу испунило више од 79% привредних друштава, 67% удружења, као и 75% задужбина, фондација и установа.

АПР подсећа све субјекте да имају обавезу да електронски евидентирају своје податке о стварним власницима, али и да редовно ажурирају податке у Централној евиденцији, јер се све промене стварних власника морају унети у евиденцију најкасније у року од 15 дана, у случајевима када се промени стварни власник. Ова обавеза је за регистроване субјекте трајна.

У име регистрованог субјекта, уписивање, промену и брисање података из евиденције врши лице које је овлашћено за заступање у регистрованом субјекту.

Централној евиденцији стварних власника приступа се преко система за е-Услуге на порталу Агенције, са личним корисничким налогом који се креира у Систему за централизовано пријављивање корисника.    

12. јун 2019. Принудна ликвидација привредних друштава без плаћања накнаде за вођење поступка 25. јун 2019. Истиче рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину