Обавештавамо прaвнa лицa, oднoснo прeдузeтнике који примењују Закон о рачуноводству, а још увек нису доставили своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2019. годину, да рок за њихово достављање истиче у уторак, 4. августа 2020. године. 

До тог рока  очекујемо да још око 25.000 обвезника  достави  своје извештаје, за чије достављање је изузетно ове године продужен рок, у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника... („Службени гласник РС”, бр. 57/2020).

До сада је 246.264 обвезника испунило ову обавезу. Од тог броја 189.934 обвезника доставило је редовне годишње финансијске извештаје истовремено са подацима за статистичке потребе, 28.046 је доставило изјаве о неактивности, док је редовне годишње финансијске извештаје самостално доставило 28.284 обвезника.

Имајући у виду чињеницу да ће велики број обвезника своје извештаје припремати и достављати и током викенда, Агенција за привредне регистре је у суботу и недељу, 1. и 2. августа, од 9 до 15 часова, односно у уторак, 4. августа, до поноћи, када истиче рок за предају ових извештаја, обезбедила дежурства у Регистру финансијских извештаја и Сервис деску, ради пружања стручне помоћи у вези састављања и достављања финансијских извештаја и техничке подршке обвезницима, која је и иначе редовно доступна радним данима у Агенцији.

Такође, подсећамо да се на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја, могу пронаћи све релевантне информације односно инструкције у вези са достављањем редовног годишњег финансијског извштаја за 2019. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, као и видео упутстава.

И на крају, а све у циљу ефикасније организације рада и благовременог добијања одговора на постављена питања, позивамо обвезнике да спорна  питања, у зависности од њихове природе,  шаљу на правилно опредељену електронску адресу, и то: 

  • за решавање питања у вези примене ПИС ФИ система или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs ,
  • за додатна објашњења у вези достављања извештаја која не можете наћи на интернет страници Агенције и у корисничким упутствима за састављање и достављање извештаја, на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs и
  • за ажурирање статусних података или података о законском заступнику потребно је упутити рекламацију на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs .
31. јул 2020. Пуштена у рад огласна табла Регистра залоге 05. август 2020. Завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину