Оснивачи приватне праксе су дужни да дo 11. октобра 2020. године поднесу регистрациону пријаву уписа забележбе о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у приватној пракси, у складу са чланом 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и чланом 53. Правилника о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију.

У складу са чланом 56. став 3. Закона о здравственој заштити, предузетници који обављају приватну праксу, као и здравствене установе почевши од 11. октобра 2020. године, имају обавезу да АПР-у пријаве недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена, како би ти подаци били уписани и објављени у оквиру Регистра привредних субјеката.

Приватна пракса се уписује у Регистар привредних субјеката, а њени подаци ће, по службеној дужности, бити обједињени са подацима здравствених установа у Јединственој евиденцији субјеката у здравству, која ће почети да се води у Агенцији почевши од 11. октобра 2020. године, заједно са Регистром здравствених установа.

Радно време приватне праксе пријављује се подношењем регистрационе пријаве промене података-обавезни подаци + додатак 14, уз доказ о уплати накнаде од 750,00 динара.

29. септембар 2020. АПР је обавестио надлежне о новом покушају обмањивања привредних субјеката 09. октобар 2020. Од 12. октобра почиње регистрација здравствених установа у Агенцији за привредне регистре