Агенција за привредне регистре (АПР) почеће од понедељка, 12. октобра 2020. године, да води Регистар здравствених установа, електронску, централну, јавну базу података о регистрованим здравственим установама које обављају здравствену делатност на основу решења здравственог, односно фармацеутског инспектора о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.   

Све постојеће здравствене установе, њих око 1.400, које су биле регистроване у надлежним привредним судовима, имају обавезу да поднесу Агенцији попуњену регистрациону пријаву за упис усклађивања са одговарајућом документацијом, у складу са Законом о здравственој заштити и Правилником о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију. 

Агенција ће поступак усклађивања у наредна три месеца спроводити бесплатно, а од 11. јануара 2021. године подносилац ће, уз пријаву, морати да поднесе и доказ о уплати накнаде од 4.900 динара за регистрацију.

До сада су се у Агенцији регистровали само предузетници оснивачи приватне праксе, а за регистрацију здравствених установа били су надлежни привредни судови. Убудуће ће се и здравствене установе уписивати у електронски регистар и евиденцију према процедури која траје најдуже 5 радних дана и обезбеђује транспарентност овог поступка и јавност података. Како је од надлежних привредних судова преузета и комплетна архивска грађа о постојећим здравственим установама, у архиви Агенције можe да се изврши увид у списе предмета и да се издају копије докумената. 

По завршетку поступка усклађивања, АПР ће водити и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, коју ће чинити обједињени подаци о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије. Тако ће на једном месту бити обједињени подаци о свим пружаоцима услуга здравствене заштите у јавној и приватној својини, у које ће сви заинтересовани грађани  моћи да изврше увид преко интернет странице Агенције за привредне регистре.           

На страници Регистри/ Здравствене установе/ Упутства/ објављене су информације о поступку уписа, усклађивања здравствених установа и потребној документацији, накнадама за регистрацију, услугама које се односе на издавање извода, потврда, преписа решења и копија докумената, као и обрасци регистрационих пријава, који се могу преузети бесплатно.  

Изјаву Милана Лучића, директора Агенције за привредне регистре, можете погледати на YouTube каналу Агенције и преузети са сајта  www.infobiro.tv.

05. октобар 2020. Предузетници који обављају приватну праксу треба да пријаве Регистру привредних субјеката недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена 06. новембар 2020. Инфо центар и сервис деск АПР-а тренутно не раде због квара на оптичком каблу