Изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије… уведене су две нове категорије лиценце, коje би требало да туристичким агенцијама олакшају испуњавање услова за прибављање лиценце и наставак обављања делатности у отежаним условима пословања услед пандемије проузроковане вирусом Covid-19.

За издавање лиценце категорије А 10, туристичка агенција треба да докаже да је у претходних 12 месеци продала организоване туристичке аранжмане за 10 до 300 путника,  да је обезбедила гаранцију путовања са лимитом покрића од 50.000 евра и депозит од 300 евра, а за лиценцу категорије А 15 туристичка агенција треба да докаже да је продала аранжмане за 301 до 600 путника, да је обезбедила гаранцију путовања са лимитом покрића од 100.000 евра и депозит од 500 евра.

Законом о туризму је прописано да oрганизатори туристичких путовања, са важећом лиценцом, могу да поднесу захтев за издавање нове лиценце, са промењеном категоријом, Регистру туризма, који води Агенција за привредне регистре.

У складу са поменутим Правилником, уз захтев за издавање нове лиценце са промењеном категоријом, организатор путовања подноси комплетну документацију која се прилаже и приликом подношења захтева за издавање лиценце.

Уколико су руководиоци туристичке агенције лица која су већ регистрована у том својству, организатор путовања није у обавези да доставља доказ о стручној спреми, знању језика, радном искуству и запослењу са пуним радним временом, већ само има обавезу да за руководиоце достави потврде надлежног суда да им нису изречене мере забране. Документација мора да садржи доказ о прописаној гаранцији путовања, прописаном депозиту и збирни податак о броју путника, као и захтев за престанак важења претходно издате лиценце.

Туристичка агенција- организатор путовања, која је имала лиценцу у периоду краћем од десет месеци пре почетка примене измењеног правилника, као и привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који пре почетка примене поменутог правилника није имао лиценцу, остварује право на издавање лиценце која се рангира у категорију А 20.

09. новембар 2020. Отворени шалтери АПР-a на још једној локацији у Београду- у Раковици 26. новембар 2020. Отворен поштански шалтер у просторијама АПР-а у Раковици