Корисницима је од данас, 20. јануара 2021. године, омогућен приступ апликацији за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом, односно изјаве о неактивности за 2020. годину (извештаји за 2020. годину), преко Посебног информационог система Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања тих извештаја.

Апликацији се приступа на интернет страници Регистра финансијских извештаја, преко линка: Систем за централизовано пријављивање корисника, на веб- сајту Агенције.

У оквиру Посебног информационог система, Агенција је обезбедила и ове године Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом и Техничко упутство за електронско плаћање, као и одговарајућа видео упутства која се односе на креирање захтева, попуњавање образаца, потписивање и ажурирање документације, плаћање накнаде, као и потписивање и достављање извештаја. Такође, доступна су и детаљна корисничка упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2020. годину.

Сагласно закону којим се уређује рачуноводство, сва правна лица и предузетници који књиге воде по систему двојног књиговодства, дужни су да своје извештаје за 2020. годину, као и до сада, доставе Агенцији, искључиво у електронском облику, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Посебно истичемо да су од ове године обвезници достављања извештаја и стечајне масе над којима је настављен поступак стечаја у случају обуставе или закључења тог поступка над стечајним дужником, у смислу закона којим се уређује стечај, односно стечајне масе које имају свој засебни матични број.

Путем линка Претрага евиденције обвезника, Агенција је корисницима обезбедила и увид у евиденцију обвезника. Претрага се може вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица, односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника, корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива као и обрасци на којима обвезник саставља извештаје.

Подсећамо обвезнике на њихову обавезу да провере ажурност података у евиденцији обвезника пре достављања извештаја за 2020. годину, путем Посебног информационог система. Уколико утврде да подаци у евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Обвезницима, који се не региструју у статусним регистрима Агенције, предлажемо да у прилогу рекламације доставе доказе којима потврђују истинитост навода из исте, а све у циљу да се поступак ажурирања података спроведе у што краћем року и тиме обезбеде услови за достављање извештаја у складу са прописима.

За додатне информације, везане за све врсте извештаја, корисници се могу обратити на електронску адресу finizvestaji@apr.gov.rs.

За решавање техничких питања у вези примене Посебног информационог система Агенције, потписивања захтева или документације, корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs

Како ове године последњи дан за предају извештаја за статистичке потребе истиче у недељу, 28. фебруара, Агенција обавештава обвезнике да ће се пријем извештаја омогућити закључно са 1. мартом 2021. године.

14. јануар 2021. Сервис деск пружа техничку подршку при коришћењу еСервиса АПР-а 01. фебруар 2021. АПР издаје изводе и потврде о стварним власницима за потребе пословања привредних субјеката