У Агенцији за привредне регистре је закључно са 19. мартом 2021. године евидентирано 180.743 физичка лица у својству стварног власника.

Према држављанству, стварне власнике у највећем проценту (89,65%) чине домаћа физичка лица, а 10,34% чине странци.       

До наведеног датума, мало више од 85% регистрованих субјеката је уписало своје податке у Централну евиденцију стварних власника.

Приказ осталих актуелних података из Централне евиденције стварних власника дат је у инфографици- Регистровани субјекти и стварни власници.

16. март 2021. Привредни субјекти регистровани за трговину посредством поште и преко интернета 19. април 2021. АПР почиње са пружањем услуга бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2020.