Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са годишњим подацима за 2020. годину. 

Подаци на Мапи РМПРР показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја, и у 2020. години у условима погоршане ситуације изазване пандемијом корона вируса, успели да реализују средства подстицаја у значајном обиму и да је подршка државе превасходно била намењена привреди.

Укупни подстицаји реализовани су у износу од 192,6 млрд динара и већи су за 24,7% у односу на претходну годину. Од тога, бесповратна средства чине 162,1 млрд и повећана су за 21,5%.

Највећи део укупно реализованих подстицаја усмерен је привреди, и то привредним друштвима и предузетницима  114,3 млрд динара и пољопривредним газдинствима 14,9 млрд динара. Та улагања су на годишњем нивоу повећана за 49,4% односно 26,4%. Значајан износ подстицаја дат је и институцијама из области образовања и науке, у  које је уложено 45,1 млрд динара, што је за 6,8% више у поређењу са претходном годином.

Корисницима је на располагању иновирана Мапа РМПРР која је обогаћена подацима о бруто додатој вредности на нивоу области. На Мапи су дати кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, који су обједињени из различих извора, тако да она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије, укупно и по територијалном принципу, за претходне четири године.

Информације приказане на Мапи РМПРР, на којој су све општине у Републици Србији означене и достигнутим степеном развијености, према важећем пропису, представљају посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре у Републици Србији, којима је у интересу да, пре улагања на одређеној територији прибаве и сагледају, како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије, почев од величине територије, броја становника, квалификационе структуре незапослених, као и друге елементе развоја територије с једне стране, али и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења одлука о подстицајним улагањима, усмереним на јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији, а све у циљу смањивањa регионалних неравномерности развоја, с друге стране.

Корисницима су на Мапи РМПРР доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области и општине).

 

29. април 2021. АПР неће радити за васкршње празнике и Празник рада 11. мај 2021. Рeфoрмскe aктивнoсти држaвe зa унaпрeђeњe пoзициje Рeпубликe Србиje нa глoбaлнoj рaнг-листи Свeтскe бaнкe o лaкoћи пoслoвaњa - Doing Business