Установе културе у јавној и приватној својини, као и оне чији се пројекти и рад већим делом или у целини финансирају из буџета, од данас, 18. новембра 2022. године, региструју се у Агенцији, која је почела да води Регистар установа културе.

Оне установе културе које су биле регистроване у надлежним привредним судовима имају обавезу да се ускладе са Законом о култури и да се упишу у овај регистар, који се води као електронска, централна, јавна база података. Поступак за упис усклађивања покреће се подношењем регистрационе пријаве и прописане документације и спроводиће се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

До 18. фебруара 2023. године, Агенција ће поступак за упис усклађивања спроводити без накнаде, а по истеку наведеног рока подносилац пријаве ће бити дужан да поднесе и доказ о уплати прописане накнаде.

Регистрациону пријаву подноси директор или лице овлашћено за заступање установе културе, а уз регистрациону пријаву за усклађивање установе културе АПР-у се подноси важећи оснивачки акт, нови статут донет после ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о култури, као и сагласност надлежног органа на нови статут за установе културе које су у јавној својини, коју издаје Министарство културе.

Ако је у поступку усклађивања дошло до промене других података који се уписују у регистар, изузев статусних промена и брисања установе културе из регистра, онда подносилац пријаве треба да достави и документацију која је прописана Правилником о ближој садржини регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију.

Статусни подаци установа културе, са оснивачким актима и статутима, биће јавно објављивани на интернет страници Агенције, у Регистру установа културе, у складу са законом.

Законом о култури је, такође, прописано да установе културе стичу својство правног лица уписом у регистар, а сам поступак оснивања установа културе спроводиће се преко једношалтерског система регистрације, који омогућава добијање регистартског/матичног броја и пореског идентификационог броја (ПИБ), уз решење регистратора о оснивању установе културе. 

Регистрација установа културе спроводи се подношењем регистрационе пријаве и документације у папирној форми, док ће подношење електронске пријаве бити омогућено од другог квартала 2023. године.  

17. новембар 2022. Објављена Мaпа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја 21. новембар 2022. Уштеда у потрошњи електричне енергије у пословним просторијама АПР и поред повећања обима посла