Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са годишњим подацима за 2022. годину.

Подаци на Мапи РегМПРР показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја у 2022. години реализовали средства подстицаја у значајном обиму. Укупни подстицаји у 2022. години реализовани су у износу од 229,9 млрд динара, што је за 10,3% више него претходне године. Од укупно реализованих подстицаја на бесповратна средства односи се 199,9 млрд динара или 87,0% и увећана су у поређењу са претходном годином за 4,2%.

Највећи део укупно реализованих подстицаја усмерен је привреди, и то привредним друштвима и предузетницима 120,5 млрд динара, што је 52,4% и институцијама из области образовања и науке 48,9 млрд динара, што је 21,3%. У односу на претходну годину знатно су повећани износи који су дати јединицама локалне самоуправе (23,6 млрд динара), пољопривредним газдинствима (19,3 млрд динара) и институцијама из области здравства (5,1 млрд динара).

Према намени улагања, 85,3% укупно реализованих подстицаја (195,9 млрд динара) усмерено је у: саобраћајну инфраструктуру (59,1 млрд динара); образовање, науку, културу и спорт (45,6 млрд динара); подстицање производње (36,4 млрд динара); подстицање научно-истраживачког рада, истраживања и развоја (20,6 млрд динара); подстицање пољопривреде (20,1 млрд динара), као и у подстицање запошљавања (14,1 млрд динара). Улагање у наведене области повећано је за 7,5% у односу на претходну годину.

На Мапи РегМПРР су дати кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, који су обједињени из различитих извора (државних органа и организација, као и других регистара које води Агенција), тако да она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије, укупно и по територијалном принципу, за текућу и три претходне године, у табеларној и графичкој форми.

Мапа РегМПРР, која садржи податке о достигнутом степену развијености свих општина у Републици Србији, према важећем пропису, представља посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре и субјекте регионалног развоја у Републици Србији. Пре улагања на одређеној територији, инвеститорима је од интереса да прибаве и сагледају, како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије (величина територије, број становника, квалификациона структура незапослених и сл). Уједно, субјектима регионалног развоја доступне информације су од значаја, у поступку доношења одлука о подстицајним улагањима, а у циљу смањивањa регионалних неравномерности, кроз јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији.

Корисницима су на Мапи РегМПРР доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области и општине).

17. мај 2023. Пуштен у рад нови електронски сервис за регистрацију оснивања привредних субјеката 13. јун 2023. АПР почиње са пружањем услуга бонитета са подацима из финансијских извештаја за 2022.