Послујући у кризном периоду, финансијске институције показале су стабилност и на нивоу већине група активних институција забележен је позитиван резултат.

Банке, као главни носиоци финансијског система, оствариле су позитиван резултат периода у висини од 87.766 милиона динара, који је на годишњем нивоу порастао за 77,9%. Наставком укрупњавања банкарског сектора, у 2022. години је пословала 21 банка, за 2 мање у односу на претходну годину, што је последично довело и до смањења броја запослених за 192 радника у односу на претходну годину.

У сектору осигурања је реализован укупан добитак од 8.212 милиона динара, који је умањен за 26,1%, а пад позитивног резултата периода бележи и тржиште лизинга, на коме је 12 давалаца финансијског лизинга генерисало добитак од 1.044 милиона динара, који је мањи за 14,4% у односу на 2021. годину, док је број запослених тек незнатно смањен.

Послујући на плитком и још увек малом тржишту капитала, брокерско-дилерска друштва остварила су позитиван нето резултат који је смањен за 52,9% у односу на претходну годину.

Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима остварила су укупан добитак од 203 милиона динара који је умањен за 12,3%, док је број запослених остао готово на нивоу из претходне године.

Друштва за управљање инвестиционим фондовима прешла су у сферу негативног резултата, остваривши губитак у износу од осам милиона динара, при чему је пословало једно друштво више него у 2021. години. Добровољни пензијски фондови (7) и отворени инвестициони фондови са јавном понудом (24), чијом имовином су управљала поменута друштва, такође, су забележила негативне резултате.

Остали подаци о пословању финансијских институција у 2022. години приказани су на објављеној инфографици.

19. јул 2023. Објављен Годишњи извештај о пословању привреде у 2022. години 27. јул 2023. Истиче рок за достављање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај