Преко половине позитивног нето резултата у 2022. години остварила су велика привредна друштва. Ова друштва остварила су укупан добитак у износу од 455,8 милијарди динара, који је повећан за 66,1% у односу на 2021. годину. Раст профитабилности праћен је повећањем броја запослених, за 27.770 радника више у односу на претходну годину и овај сегмент друштава једини је забележио повећање броја запослених.

Најинтензивнији пораст позитивног нето резултата исказала су микро привредна друштва, која чине 85,5% укупног броја привредних друштава. Микро друштва су остварила добитак од 42,8 милијарди динара, који је 2,8 пута већи у односу на претходну годину, али пословање ових друштава праћено је смањењем броја запослених за 11.769 радника. Тако је овај сегмент забележио највеће смањење броја радника у односу на остала привредна друштва посматрано према величини.

Мала друштва су реализовала добитак од 168,8 милијарди динара, који је растао по стопи од 5,1%, а средња друштва забележила су за 15,9% мањи позитиван нето резултат, који износи 196,7 милијарди динара. И код малих и код средњих друштава евидентиран је пад запослености, код малих друштава за 1.118 радника, а код средњих друштава за 9.508 запослених радника.

Остали подаци приказани су у инфографици Пословање великих, средњих, малих и микро привредних друштава у 2022. години, а детаљнију анализу о финансијским перформансама привредних друштава према величини, за 108.856 привредних друштава чији су редовни годишњи финансијски извештаји примљени, обрађени и објављени у Агенцији за привредне регистре, можете пронаћи у публикацији Годишњи извештај о пословању привреде у 2022. години, објављеној на страници Регистри / Финансијски извештаји / Публикације / Годишњи извештаји о пословању правних лица, предузетника и економских целина.

07. август 2023. Ступио на снагу нови Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију 21. септембар 2023. Више примљених захтева у Централној евиденцији обједињене процедуре за издавање е-Дозвола у грађевинарству