Корисницима је од данас, 31. јануара 2024. године, омогућен рад у апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације за 2023. годину., којој је могуће приступити путем Посебног информационог система Агенције (ПИС Агенције).

Као и претходних година, на интернет страници Агенције ажуриране су информације за све врсте захтева који се могу доставити у ПИС ФИ систему за достављање финансијских извештаја, као и документација која је прописана за сваку врсту захтева, појединачна корисничка упутства у вези са Евиденцијом обвезника, достављањем изјаве о неактивности, редовног годишњег финансијског извештаја и других врста финансијских извештаја и припадајуће документације и њихове замене, као и са достављањем посебних захтева обвезника. Осим тога, на сајту Агенције је објављено техничко упутство за коришћење Апликације за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације, за потписивање захтева квалификованим електронским потписом или сертификатом у клауду и инструкције за плаћање накнаде за јавно објављивање.

Такође, објављене су и информације у вези законских рокова за достављање извештаја, накнаде за обраду и објављивање извештаја, обимa финансијског извештаја и правила њихове рачунско-логичке контроле, начина разврставања правних лица и предузетника, односно економских целина, примени рачуноводствене регулативе и начину утврђивања обавезе ревизије и достављања прописане документације и сл.

Агенција је пустила у рад и екстерни портал „Ажурирање Евиденције обвезника“, у оквиру ПИС Агенције, путем којег обвезници достављања финансијских извештаја могу да доставе рекламације, уколико подаци у тој евиденцији нису ажурни. Путем тог портала се на готово истоветан начин врши и пријава/одјава предузетника који воде двојно књиговодство и чији се подаци воде у регистрима и евиденцијама Агенције, или којима располаже Агенција.

Више о новом начину ажурирања Евиденције обвезника можете видети на интернет страници Агенције у новинама у састављању и достављању финансијских извештаја за 2023. годину.

На крају, позивамо све обвезнике да, пре састављања и достављања захтева, обавезно провере ажурност података у Евиденцији обвезника, а предузетнике који су у 2023. години почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства да се пријаве у ту евиденцију.

За сву потребну помоћ, правним лицима и предузетницима су на располагању следеће имејл - адресе:

obveznicifi@apr.gov.rs- за појашњења у вези достављања рекламација ради ажурирања података у Евиденцији обвезника, путем екстерног портала;

sd@apr.gov.rs- за решавање техничких питања у вези са приступом ПИС Агенције, потписивањем захтева или документације;

finizvestaji@apr.gov.rs-за појашњење свих других питања са којима се обвезници сусрећу приликом подношења различитих врста захтева.

25. јануар 2024. Ускоро истиче рок у којем издавачи треба да региструју податке о медију прописане законом 14. фебруар 2024. АПР води податке о 2.143 регистрована медија