Све већи број предмета набављених на основу уговора о финансијском лизингу

Мањи број регистрованих заложних права са којима је обезбеђена већа вредност потраживања

Заступљеност жена у привредним субјектима

Централна евиденција обједињених процедура- систем за издавање гГрађевинских дозвола