Новим Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023), (у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 1.јануара 2020. године, са почетком примене од 1. јула 2020. године, вођење Регистра  понуђача, као и претходним законом, поверено је Агенцији за привредне регистре која је основана Законом о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011).

Регистар је почео са радом 1. септембра 2013. године. 

У складу са одредбом члана 247. став 1. тач. 2) Закона, Агенција за привредне регистре је дужна до омогући упис у Регистар понуђача у складу са новим Законом, од 1. марта 2020.године.

Регистар понуђача је јединствена, централна, електронска и јавна база података о домаћим правним лицима и предузетницима који докажу непостојање услова за искључење из поступка јавне набавке. Основи за искључење из поступка јавне набавке прописани су одредбом члана 111. Закона.

У овај Регистар може бити уписан, као понуђач, домаће правно лице или предузетник које поднетом, прописаном, документацијом докаже:

  • да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  • да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

  • да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.

Сматра се да су домаће правно лице и предузетник уписом у Регистар понуђача доказали да нема основа за њихово искључење из поступка јавне набавке из разлога прописаних чланом 111. став 1. тач . 1) и 2) Закона.

У Регистар се уписују следећи подаци о понуђачу:

  • матични/регистарски број;
  • порески идентификациони број;
  • пословно/регистровано име и адреса седишта;
  • лично име и ЈМБГ, односно број пасоша и земља издавања, име законског заступника понуђача ако је законски заступник физичко лице, пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице.

У Регистар се региструје упис понуђача, промене података о понуђачу, брисање понуђача и забележбе података о понуђачу које су од значаја за правни промет, као и  датум регистрације понуђача, датум промене података о понуђачу и датум брисања понуђача из Регистра. Регистар садржи и документе на основу којих је извршена регистрација.