Број рачуна, модел и позив на број

Уплата накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру  Регистра комора врши се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на броj (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнаде за оснивање привредне коморе

Накнада за регистрацију оснивања и уписа  података и докумената који се региструју у складу са законом износи 6.500,00 динара.

Накнаде за промене података о привредној комори

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о предмету регистрације и забележбе износи 3.100,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева регистрација података о више предмета регистрације и забележби, накнада од 3.100,00 динара увећава се за 1.500,00 динара по предмету регистрације односно забележбе.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа, под условом да се ради о промени која производи правно дејство од дана донете одлуке надлежног органа).

Накнадa за брисање привредне коморе

Накнада за брисање из Регистра износи 3.300,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висина накнаде за издавање извода, копија и потврда износи:

 • за издавање извода о регистрованим подацима 1.900,00 динара;
 • за издавање преписа решења 1.900,00 динара;
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара;
 • за издавање потврде да привредна комора/представништво стране привредне коморе није регистрована у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације 1.100,00 динара;
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.600,00 динара по привредној комори/представништву стране привредне коморе;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима у папирној форми 550,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о привредним коморама и представништвима страних привредних комора износе:

 • за резервацију, пренос и обнову резервације назива 1.600,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, накнада износи 1.900,00 динара,
 • за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције у регистрима, а за које није прописана посебна накнада, накнада износи 1.100,00 динара по упису за потврду у папирној форми,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара.

Резервација назива

Накнада за резервацију/обнову резервације/пренос резервације назива износи 1.600,00 динара.

Објава документа (КОЈИ НИЈЕ ПРЕДМЕТ РЕГИСТРАЦИЈЕ)

Накнада за објаву документа који није предмет регистрације а обајвљује се у складу са законом, износи 800,00 динара по документу.

Без накнаде

Контакт подаци привредне коморе/представништва стране привредне коморе региструју се без накнаде.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.