Закон о привредним коморама („Службени гласник РС”, број 112/2015) је почео са применом 06.01.2016. године.

На основу овог закона, Агенција за привредне регистре води Регистар привредних комора и Регистар представништава страних привредних комора, као поверени посао Министарства привреде.

У Регистар привредних комора уписују се Привредна комора Србије, Привредне коморе аутономних покрајина и уговорне привредне коморе, а у Регистар представништава страних привредних комора се уписују представништва страних привредних комора на територији Републике Србије.

На поступак регистрације привредних комора и представништава страних привредних комора, примењују се следећи прописи:

 • Закон о привредним коморама („Службени гласник РС”, број 112/2015),
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, број 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021),
 • Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, број 36/2011. и 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
 • Уредба о Класификацији делатности („Сл. гласник РС”, број 54/2010),
 • Правилник о садржини и начину вођења Регистра привредних комора и Регистра представништава страних привредних комора („Сл. гласник РС”, број 15/2016),
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник РС”, бр. 131/2022).

Регистар привредних комора садржи следеће податке:

 • назив и скраћени назив;
 • седиште и адреса седишта;
 • облик организовања (Привредна комора Србије, Привредна комора Војводине, Привредна комора Косова и Метохије или уговорна привредна комора);
 • датум оснивања;
 • матични/регистарски број;
 • ПИБ;
 • лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и држава издавања путне исправе или јединствени матични број за странца за председника привредне коморе и за друга лица овлашћена за заступање ако је предвиђено;
 • време на које се оснива или податак о томе да се оснива на неодређено време;
 • датум доношења статута односно датум измена и допуна статута;
 • упис чланства у савезу или другој асоцијацији у земљи или иностранству;
 • подаци о статусној промени;
 • подаци о ликвидацији и стечају;
 • подаци о брисању из Регистра;
 • контакт подаци (број телефона, број мобилног телефона и адреса електронске поште);
 • забележба података од значаја за правни промет.

Поред података из става 1. овог члана Регистар привредних комора садржи податке који могу да постоје, и то:

 • назив привредне коморе на страном језику;
 • назив привредне коморе на језику националне мањине;
 • бројеви рачуна у банкама.

Регистар представништава страних привредних комора садржи следеће податке:

 • назив и седиште стране привредне коморе;
 • назив, седиште и адреса представништва стране привредне коморе у Републици Србији;
 • име лица овлашћеног за заступање стране привредне коморе у Републици Србији;
 • број и датум решења о упису у Регистар представништава страних привредних комора;
 • број и датум решења о брисању из Регистра представништава страних привредних комора;
 • контакт подаци (број телефона, број мобилног телефона и адреса електронске поште), представништва стране привредне коморе у Републици Србији;
 • матични број и порески идентификациони број (ПИБ) представништва стране привредне коморе.

Поред података из става 1. овог члана Регистар представништава страних привредних комора садржи податке који могу да постоје, и то:

 • назив представништва на страном језику;
 • бројеви рачуна у банкама;
 • забелешка података од значаја за правни промет.