Уколико постоји потреба да се исти документ користи у већем броју поступака регистрације, заинтересована лица се могу обратити Регистру заложног права захтевом за депоновање докумената. Предмет депоновања могу бити изводи из надлежних регистара за правна лица која се не региструју у Агенцији за привредне регистре, пуномоћја, као и друга документација, а сва достављена писмена морају бити у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији. 

Изводи који се издају од стране органа надлежних за регистрацију правних лица (регистара, судова, и сл.), како страних, тако и домаћих, а за чију регистрацију није надлежна Агенција за привредне регистре, односно други одговарајући документи из којих се са сигурношћу могу утврдити подаци о субјектима заложног права (заложном повериоцу, залогодавцу и дужнику када дужик и залогодавац нису исто лице), након депоновања, правно су важећи пред Регистром заложног права на покретним стварима и правима, у периоду  од годину дана од датума њиховог издавања, због евентуалних статусних и других промена које су од значаја за поступак регистрације. 

Пуномоћја која су депонована важе до истека рока којим је властодавац ограничио заступање овлашћеног лица, односно до његовог опозива или отказа, у складу са законом.

Стране исправе морају бити легализоване у складу са Законом о легализацији исправа у међународном промету („Сл. лист СФРЈ”, број 6/73 и „Сл. лист СЦГ”, број 1/03-Уставна повеља), уколико држава у којој је то писмено издато или сачињено није потписник Хашке Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, поптисане у Хагу 05.10.1961. године („Сл. лист СФРЈ” – Додатак Међународни уговори и други споразуми број 10/1962), или потписник билателарног уговора о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације  са Републиком Србијом.

„Пуна легализација” се захтева ако земља која на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille”. У случају када са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације, није потребна ни легализација као ни печат „Apostille”.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

Уз документ сачињен на страном језику обавезно се прилаже превод сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

Напомена: За депоновање докумената не плаћа се накнада.