Законом о задужбинама и фондацијама („Сл.гласник РС“ број 88/2010) уређује се упис представништава страних задужбина и фондација у Регистар задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту Агенција), као поверени посао Министарства културе. У овај Регистар врши се упис представништава страних задужбина и фондација чије је седиште на територији Републике Србије.

Закон је почео да се примењује 01.03.2011. године. Представништва страних задужбина и фондација које су отпочеле са деловањем на територији Републике Србије пре почетка примене овог закона дужне су да своје деловање усагласе са овим законом и поднесу пријаву за упис у Регистар представништава страних задужбина и фондација у року од 12 месеци од дана почетка примене овог закона (до 01.03.2012. године). Представништва која не поднесу пријаву за упис у Регистар у прописаном року не могу више деловати на територији Републике Србије.

Представништва страних задужбина и фондација немају својство правног лица.