Удружења/савез удружења са седиштем на територији Републике Србије

Удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

Забрањена су тајна и паравојна удружења.

Удружење се оснива и организује слободно и самостално је у остваривању својих циљева.

Циљеви и деловање удружења не могу бити усмерени на насилно рушење уставног поретка и нарушавање територијалне целокупности Републике Србије, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду, физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима.

Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству (у даљем тексту: савези).

Део удружења/савеза удружења (секција, група, клуб, огранак, подружница и др.) нема својство правног лица.

Рад удружења/савеза удружења је јаван.

Остваривање јавности рада уређује се статутом удружења/савеза удружења.

Упис удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије у Регистар је доборовољан.

Удружење/савез удружења стиче статус правног лица даном уписа у Регистар.

Регистар удружења садржи податке о удружењу/савезу удружења и то:

  • редни број уписа;
  • облик организовања (удружење или савез);
  • назив удружења, односно савеза;
  • скраћени назив удружења, односно савеза;
  • седиште и адреса удружења, односно савеза;
  • област остваривања циљева удружења, односно савеза;
  • датум оснивања удружења, односно савеза;
  • привредна и друге делатности које удружење, односно савез непосредно обавља;
  • лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе заступника удружења, односно савеза;
  • предвиђено време за које се удружење, односно савез оснива;
  • матични број и порески идентификациони број (ПИБ) удружења, односно савеза;
  • чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству;
  • датум доношења, односно измена и допуна статута;
  • подаци о статусној промени;
  • подаци везани за ликвидацију удружења, односно савеза;
  • подаци везани за стечај удружења, односно савеза;
  • забелешка о покретању поступка за забрану рада удружења, односно савеза;
  • забрана рада удружења, односно савеза и престанак удружења, односно савеза;
  • број и датум доношења решења о упису у Регистар;
  • број и датум доношења решења о промени података у Регистру;
  • број и датум доношења решења о брисању из Регистра.