Регистар установа културе који је установљен Законом о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр, 47/2001 и 78/2021), од 18. новембра 2022. године води Агенција за привредне регистре као поверени посао.

Регистар установа културе је електронска, централна, јавна база података о регистрованим установама културе.

До почетка рада Регистра, установе културе су се регистровале у надлежним привредним судовима.

На поступак регистрације установа културе у Регистар установа културе који води Агенција за привредне регистре, примењују се следећи прописи (доступни на страници Прописи):

  • Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 47/2001 и 78/2021),
  • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021),
  • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),
  • Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019, 109/2021),
  • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002... 86/2019…144/2020),
  • Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009... 95/2018),
  • Уредба о класификацији делатности,
  • Правилник о о ближој садржини Регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“, бр. 09/2022),
  • Правилник о додели ПИБ-а правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР („Сл. гласник РС“, бр. 32/2009... 100/2016),
  • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013... 91/2020, 11/2021 и 66/2021).