Обим редовног, односно консолидованог годишњег финансијског извештаја, као и обим ванредног финансијског извештаја прописани су Законом о рачуноводству. За разлику од консолидованог годишњег и ванредног финансијског извештаја, код којих је обим финансијског извештаја увек исти, независно од врсте и карактеристика обвезника, обим редовног годишњег финансијског извештаја је опредељен величином обвезника, а у случају других правних лица и примењеном рачуноводственом регулативом, односно да ли примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица (Правилник МФ) или МСФИ за МСП, односно МСФИ.

I ОБИМ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

 1. Правна лица и предузетници разврстани као велика или средња правна лица (осим великих и средњих других правних лица која примењују Правилник МФ)као и сва јавна друштва и матична правна лица која имају обавезу састављања КГФИ независно од величине, редован годишњи финансијски извештај достављају на ширем сету образаца:
 • Биланс стања, 
 • Биланс успеха, 
 • Извештај о осталом резултату, 
 • Извештај о токовима готовине, 
 • Извештај о променама на капиталу, 
 • Напомене уз финансијски извештај (у форми текста).

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на свим прописаним позицијама (пун обим података).

 1. Сва правна лица и предузетници разврстани као мала правна лица, микро правна лица (осим микро других правних лица која примењују Правилник МФ и предузетника разврстаних у ту величину) и друга правна лица која су разврстана као велика или средња правна лица и примењују Правилник МФ, редован годишњи финансијски извештај достављају на ужем сету образаца, заједно са Напоменама уз финансијски извештај
 • Биланс стања, 
 • Биланс успеха, 
 • Напомене уз финансијски извештај (у форми текста). 

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на свим прописаним позицијама, осим у случају микро правних лица (осим предузетника и других правних лица) која примењују Правилник МФ која податке исказују на позицијама означеним словима и римским бројевима, а не и на позицијама означеним арапским бројевима (скраћени обим података).

 1. Предузетници, независно од рачуноводствене регулативе и друга правна лица која примењују Правилник МФ, када су разврстани као микро правна лица достављају редован годишњи финансијски извештај на ужем сету образаца
 • Биланс стања, 
 • Биланс успеха.

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на позицијама означеним словима и римским бројевима (без података на позицијама означеним арапским бројевима), осим у случају предузетника који примењују МСФИ за МСП или МСФИ који податке исказују на свим позицијама прописаним обрасцима.

II ОБИМ КОНСОЛИДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Консолидовани годишњи финансијски извештај се увек саставља на следећим обрасцима:

 • Консолидовани Биланс стања;
 • Консолидовани Биланс успеха;
 • Консолидовани Извештај о осталом резултату;
 • Консолидовани Извештај о токовима готовине;
 • Консолидовани Извештај о променама на капиталу и
 • Напомене уз консолидоване финансијске извештаје.

III ОБИМ ВАНРЕДНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Ванредни финансијски извештај се саставља на обрасцима:

 • Биланс стања и
 • Биланс успеха.
У складу са подзаконским актима, финансијски подаци на прописаним обрасцима исказују се у хиљадама динара.