Рачунска и логичка контрола података у финансијским извештајима и Статистичком извештају врши се у складу са правилима рачунско - логичке контроле коју је утврдио Регистратор сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја. Правила су изведена из подзаконских аката којима се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја и Статистичког извештаја, односно подзаконских аката којима се уређују контни оквири, и утврђена су према врсти обвезника, посебно за: