1. Да ли Агенција за привредне регистре издаје скоринг за предузетнике?

Одговор:
Сагласно члану 59. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр. 142/2020 и 139/2022) оцену бонитета у форми скоринга Агенција издаје само за привредна друштва, те следствено томе поменуту услугу не пружа за предузетнике.

  1. Да ли Агенција за привредне регистре издаје извештаје о бонитету и скоринг за удружења?

Одговор:
Сагласно члану 52. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр. 142/2020 и 139/2022) подаци о удружењима физичких или правних лица не воде се у бази података о бонитету, па стога за њих Агенција не издаје извештаје о бонитету као ни скоринг. За удружења се издају изворни финансијски извештаји и подаци из финансијских извештаја у оквиру специјалних аранжмана.

  1. Да ли за правна лица над којима је покренут поступак стечаја или ликвидације Агенција за привредне регистре пружа услуге бонитета? 

Одговор:
Сагласно члану 59. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр. 142/2020 и 139/2022) услуге бонитета за правна лица над којима је покренут поступак стечаја и ликвидације Агенција пружа искључиво на захтев тих правних лица.

  1. Да ли Агенција за привредне регистре издаје Потврду о неликвидности правних лица и предузетника?

Одговор:
Агенција за привредне регистре не издаје извештај – Потврда о неликвидности, односно извештај Подаци о данима неликвидности у оквиру услуга које пружа из Регистра финансијских извештаја.

Послове у вези принудне наплате обавља Народна банка Србије која води евиденцију и даје изворно податке о данима неликвидности. Сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр. 142/2020 и 139/2022) Агенција, за потребе вођења базе података о бонитету и пружања услуга бонитета из Регистра, прибавља податке од других државних органа и институција, међу којима и податке о данима неликвидности од Народне банке Србије и те податке даје искључиво као саставни део стандардизованих услуга - извештаја о бонитету (за последњих шест месеци) и скоринга (за последњих 12 месеци).

Сходно наведеном, за добијање података о данима неликвидности, треба се обратити Народној банци Србије.