Регистар залоге је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре дана 15. августа 2005. године и представља јединствену, централну, електронску базу података о заложним правима на покретним стварима и правима, која се у складу са законом уписују у Регистар.

Заложно право се стиче уписом у Регистар залоге, а право првенства повериоца који је своје заложно право регистровао одређује се према времену пријема регистрационе пријаве за упис заложног права у Агенцији за привредне регистре.

У Регистар се уписују све промене података о регистрованом заложном праву, забележбе о започетом поступку намирења, забележбе спора, као и забележбе података о другим чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а које су у вези са регистрованом залогом.

Ако је заложно право регистровано, нико се не може позивати на околност да му подаци садржани у бази података Регистра нису били познати.

Чињеница да је заложно право регистровано није доказ о постојању својинских или других права залогодавца на конкретној покретној ствари или праву, нити да је обезбеђено потраживање или залагање пуноважно, а Агенција за привредне регистре не гарантује да поред регистрованих не постоје друга заложна права на истим покретним стварима и правима која нису уписана у Регистар.

Прописи доступни на сајту:

 • Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у Регистар („Сл. гласник РС”, бр. 57/03, 61/05, 64/06 - испр, 99/11 - др. закони и 31/19);
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/11, 83/14 и 31/19);
 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење, 113/17 - аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 - аутентично тумачење);
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/02, ... 86/19);
 • Правилник о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС”, бр. 71/19);
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 73/19, 15/20 и 91/20).

Предмет регистрације су уговорно, судско и законско заложно право.

Обавезни подаци:

 1. тачно време пријема пријаве за регистрацију (дан, час и минут);
 2. врста заложног права (уговорно заложно право са и без предаје предмета залоге у државину повериоца, судско, законско заложно право);
 3. подаци о заложном повериоцу, односно трећем лицу које је поверилац овластио да предузима правне радње ради заштите и намирења обезбеђеног потраживања, залогодавцу и дужнику (када дужник и залогодавац нису исто лице), и то:

а) за физичко лице:

 • име и презиме;
 • ЈМБГ (број пасоша и земља издавања, уколико је у питању странац);
 • адреса пребивалишта, односно боравишта.

б) за правно лице

 • пословно име;
 • матични број (ознака под којом се води у страном регистру и назив регистра, уколико је у питању страно правно лице);
 • адреса седишта. 

4.  подаци којима се ближе описује предмет заложног права;

5. правном основу заложног права (назив уговора, акта и/или одлуке државног органа, датума сачињавања);

6. новчаном потраживању које се обезбеђује заложним правом, и то основни и максимални износ обезбеђеног потраживања, а за будуће или условно потраживање, податак о износу из члана 7. став 4. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар.

Факултативни подаци:

Регистар може садржати и друге податке од значаја за регистровано заложно право, као што су подаци о власнику, односно држаоцу покретне ствари која је предмет залоге, податке о постојању ограничења у погледу коришћења или располагања предметом заложног права и др.

Речник појмова

РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА - јавни регистар заложних права на покретним стварима и правима. То је јединствена електронска база података у којој се чувају подаци о заложним правима регистрованим у складу са законом.

РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА - заложна права која су у складу са законом предмет регистрације у Регистру заложног права, и то:

 • уговорна залога - заложна права чији је основ уговор закључен у складу са законом који уређује бездржавинску залогу на покретним стварима и правима;
 • судска залога - заложно право настало у поступку извршења, у складу са законом који регулише  поступак извршења и обезбеђења;
 • законска залога - настала у пореском поступку, у складу са законом који регулише порески поступак.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА - поднесак којим се покреће поступак регистрације, а подноси се на прописаном обрасцу.

Врсте регистрационих пријава су:

 • Регистрациона пријава за упис заложног права,
 • Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој залози,
 • Регистрациона пријава за упис забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге,
 • Захтев за објављивање документа,
 • Захтев за издавање извода/потврде из Регистра заложног права.

Обрасци за све врсте регистрационих пријава истакнути су на интернет страни Агенције.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА - документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши регистрација или брисање података из Регистра (уговор о залози, записник о попису и процени покретних ствари, судска одлука, брисовна изјава и сл.).

ЗЛ.Бр. - представља број под којим је заложно право заведено у Регистру заложног права (додељује га Агенција за привредне регистре).

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА - јавна исправа која садржи податке о регистрованом заложном праву према стању у тренутку издавања извода. Извод из Регистра представља извршну исправу.

ПОТВРДА - јавна исправа којом се потврђује да Регистар не садржи податке да је покретна ствар предмет залоге или да је одређено физичко или правно лице уписано као залогодавац, односно  којом се потврђује да је податак или документ био регистрован, као и да ли Регистар садржи одређени  документ.

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ - тачно време (дан, час и минут) када је регистрациона пријава примљена у Агенцији за привредне регистре. Овај податак је од значаја, јер он одређује редослед поверилаца у наплати потраживања из вредности предмета заложног права.

ЗАЛОГОДАВАЦ - лице на чијој је имовини (покретној ствари или праву) конституисано заложно право у циљу обезбеђења новчаног потраживања повериоца. Залогодавац може бити и лице које није дужник, већ пружа обезбеђење за туђи дуг. Уколико дужник своју обавезу не измири о доспелости, залогодавац је дужан да трпи да поверилац своје потраживање намири из вредности предмета залоге.

ДУЖНИК - лице које је дужник потраживања које је обезбеђено регистрованом залогом, ако је дужник власник ствари или ималац права које је предмет залоге, онда је он истовремено и залогодавац.

ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ - лице чије је потраживање обезбеђено заложним правом на покретној ствари или праву. Поверилац има право да се намири из вредности предмета залоге, ако дужник своју обавезу не измири о доспелости.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 16. ЗАКОНА - лице које је одређено од стране једног или више заложних поверилаца да предузима правне радње ради заштите и намирења заложеног потраживања. Оно може бити један од поверилаца или неко друго лице.

ПУНОМОЋНИК - лице које је овлашћено за заступање. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат, а властодавац је физичко лице, пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ - лице које има правни интерес да се у Регистар заложног права упише забележба или да се бришу подаци који су уписани у Регистар, а није ни залогодавац, ни заложни поверилац.

ПРЕДМЕТ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА - може бити покретна ствар или право.

ОСНОВНИ ИЗНОС ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА - основни износ потраживања које је обезбеђено заложним правом. Може бити изражено у домаћој или страној валути.

Уколико је предмет обезбеђења будуће или условно потраживање, као износ обезбеђеног потраживања у Регистар се уписује највиши износ главног потраживања до којег заложно право обезбеђује условна или будућа потраживања.

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА - износ главног, односно основног потраживања, увећан за камату и трошкове остварења наплате потраживања, до којег ће се поверилац приоритетно наплатити из вредности премета залоге уколико дужник своју обавезу не измири о доспелости.

ДАН ДОСПЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА - дан до којег је дужник у обавези да своју обавезу намири.