Регистар залоге је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре дана 15. августа 2005. године. Представља јединствену, централну, електронску базу података о заложним правима на покретним стварима и правима и уговорима о продаји са задржавањем права својине до исплате цене у потпуности, који се у складу са законом уписују у Регистар.

Заложно право се стиче уписом у Регистар залоге, а право првенства повериоца који је своје заложно право регистровао одређује се према времену пријема регистрационе пријаве за упис заложног права у Агенцији за привредне регистре, осим ако је другачије законом прописано.

У Регистар се уписују све промене регистрованих података, забележбе о започетом поступку намирења, забележбе спора, као и забележбе података о другим чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а које су у вези са регистрованом залогом, односно уговором о продаји.

Нико се не може позивати на околност да му подаци садржани у бази података Регистра нису били познати.

Чињеница да је заложно право регистровано није доказ о постојању својинских или других права залогодавца на конкретној покретној ствари или праву, нити да је обезбеђено потраживање или залагање пуноважно, а Агенција за привредне регистре не гарантује да поред регистрованих не постоје друга заложна права на истим покретним стварима и правима која нису уписана у Регистар.

Прописи доступни на сајту:

 • Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у Регистар („Сл. гласник РС”, бр. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - испр, 99/2011 - др. закони и 31/2019);
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, и 105/2021);
 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење, 54/2019 и 9/2020 - аутентично тумачење);
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 -исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 -др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 -др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/16, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 и 138/2022);
 • Закон о облигационим односима: („Сл.лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 (УСЈ) и 57/89, „Сл.лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл.гласник РС“ бр. 18/2020);
 • Правилник о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС”, бр. 71/2019 и 156/2020);
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 131/2022).

У Регистру заложног права региструју се:

 • уговор о залози без предаје предмета залоге у државину повериоца, тзв. „бездржавинска залога“;
 • уговор о залози са предајом предмета залоге у државину повериоца, тзв. „ручна залога“;
 • судско заложно право, које настаје у поступку принудног намирења потраживања и поступку обезбеђења потраживања које спроводи суд;
 • законско заложно право, које настаје у поступку обезбеђења и намирења пореске обавезе;
 • уговор о продаји са задржавањем права својине.

Обавезни подаци:

 1. тачно време пријема пријаве за регистрацију (дан, час и минут);
 2. врста средства обезбеђења ( уговорно заложно право без предаје предмета залоге у државину повериоца, уговорно заложно право са предајом предмета залоге у државину повериоца, судско заложно право, законско заложно право, уговор о продаји са задржавањем права својине ;
 3. подаци о субјектима заложног права (заложном повериоцу, односно трећем лицу које је поверилац овластио да предузима правне радње ради заштите и намирења обезбеђеног потраживања, залогодавцу и дужнику,када дужник и залогодавац нису исто лице), односно подаци о субјектима уговора о продаји (продавцу и купцу), и то:

а) за физичко лице:

 • име и презиме;
 • ЈМБГ (број пасоша и земља издавања, уколико је у питању странац);
 • адреса пребивалишта, односно боравишта.

б) за правно лице

 • пословно име;
 • матични број (ознака под којом се води у страном регистру и назив регистра, уколико је у питању страно правно лице);
 • адреса седишта.
 1. подаци којима се ближе описује предмет заложног права, односно уговора о продаји;
 2. правном основу заложног права, односно уговора о продаји (назив уговора, акта и/или одлуке државног органа, датум сачињавања);
 3. новчаном потраживању које се обезбеђује заложним правом, и то основни и максимални износ обезбеђеног потраживања, а за будуће или условно потраживање, податак о највишем износу главног потраживања до ког заложно право обезбеђује услова или будућа потраживања (члан 7. став 4. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар).

Факултативни подаци:

Регистар може садржати и друге податке од значаја за регистровано заложно право, као што су подаци о власнику, односно држаоцу покретне ствари која је предмет залоге, податке о постојању ограничења у погледу коришћења или располагања предметом заложног права и друге податке од значаја за регистровано право.

Предмет регистрације могу бити износ купопродајне цене и датум исплате купопродајне цене из уговора о продаји са задржавањем права својине до исплате цене у постпуности.

Речник појмова

РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА - јавни регистар заложних права на покретним стварима и правима. То је јединствена електронска база података у којој се чувају подаци о заложним правима регистрованим у складу са законом.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – средства обезбеђења на покретним стварима и правима која се у складу са законом региструју у Регистру заложног права

РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА - заложна права која су у складу са законом предмет регистрације у Регистру заложног права.

УГОВОРНА ЗАЛОГА – заложно право без предаје предмета залоге у државину повериоцу (тзв.“бездржавинска залога“), које је уређено Законом о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар и заложно право са предајом предмета у државнину повериоцу (тзв. „ручна залога“), које уређује Закон о облигационим односима.

СУДСКА ЗАЛОГА- заложно право настало у поступку извршења, у складу са законом који регулише  поступак извршења и обезбеђења;

ЗАКОНСКА ЗАЛОГА- настала у пореском поступку, у складу са законом који регулише порески поступак.

УГОВОР О ПРОДАЈИ – уговор о продаји са задржавањем права својине до исплате купопродајне цене у потпуности, који је закључен у складу са Законом о облигационим односима.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА - поднесак којим се покреће поступак регистрације, а подноси се на прописаном обрасцу.

Врсте регистрационих пријава за упис података о заложном праву су:

 • Регистрациона пријава за упис заложног права,
 • Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој залози,
 • Регистрациона пријава за упис забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге.

Врсте регистрационих пријава за упис података о уговору о продаји су:

 • Регистрациона пријава за упис уговора о продаји,
 • Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о продаји,
 • Регистрациона пријава за упис забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге.

Остале врсте захтева који се могу поднети регистру су:

 • Захтев за објављивање документа,
 • Захтев за издавање извода/потврде из Регистра заложног права.

Обрасци за све врсте регистрационих пријава  и напред наведених врста захтева истакнути су на интернет страни Агенције.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА - документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши регистрација или брисање података из Регистра (уговор, записник о попису и процени покретних ствари, судска одлука, брисовна изјава и сл.).

ЗЛ.Бр. - представља број под којим је средство обезбеђења заведено у Регистру заложног права (додељује га Агенција за привредне регистре).

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА - јавна исправа која садржи податке о регистрованом заложном праву, односно регистрованом уговору о продаји према стању у тренутку издавања извода. Извод о регистрованом заложном праву са уписаном забележбом да је започет поступак намирења потраживања има снагу извршне исправе.

ПОТВРДА - јавна исправа којом се потврђује да Регистар не садржи податке да је покретна ствар предмет залоге, односно предмет уговора о продаји или да је одређено физичко или правно лице уписано као залогодавац, односно као продавац или купац из уговора о продаји са задржавањем права својине до исплате цене у потпуности, односно  којом се потврђује да је податак или документ био регистрован, као и да ли Регистар садржи одређени  документ.

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ - тачно време (дан, час и минут) када је регистрациона пријава примљена у Агенцији за привредне регистре. Овај податак је од значаја, јер он одређује редослед поверилаца у наплати потраживања из вредности предмета заложног права.

ЗАЛОГОДАВАЦ - лице на чијој је имовини (покретној ствари или праву) конституисано заложно право у циљу обезбеђења новчаног потраживања повериоца. Залогодавац може бити и лице које није дужник, већ пружа обезбеђење за туђи дуг. Уколико дужник своју обавезу не измири о доспелости, залогодавац је дужан да трпи да поверилац своје потраживање намири из вредности предмета залоге.

ДУЖНИК - лице које је дужник потраживања које је обезбеђено регистрованом залогом, ако је дужник власник ствари или ималац права које је предмет залоге, онда је он истовремено и залогодавац.

ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ - лице чије је потраживање обезбеђено заложним правом на покретној ствари или праву. Поверилац има право да се намири из вредности предмета залоге, ако дужник своју обавезу не измири о доспелости.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 16. ЗАКОНА - лице које је одређено од стране једног или више заложних поверилаца да предузима правне радње ради заштите и намирења заложеног потраживања. Оно може бити један од поверилаца или неко друго лице.

ПРОДАВАЦ ИЗ УГОВОРА О ПРОДАЈИ СА ЗАДРЖАВАЊЕМ ПРАВА СВОЈИНЕ ДО ИСПЛАТЕ ЦЕНЕ У ПОТПУНОСТИ –  лице које се уговором обавезује да покретну ствар прода купцу, при чему право својине на предмету продаје задржава све док му купац не исплати цену у потпуности, као средство обезбеђења купопродајне цене.

КУПАЦ ИЗ УГОВОРА О ПРОДАЈИ СА ЗАДРЖАВАЊЕМ ПРАВА СВОЈИНЕ ДО ИСПЛАТЕ ЦЕНЕ У ПОТПУНОСТИ – лице које се, ради прибављања индивидуално одређене покретне ствари, уговором о продаји обавезало да продавцу исплати одређену купопродајну цену, при чему право власништва на њега прелази тек по исплати целокупног уговореног износа.

ПУНОМОЋНИК - лице које је овлашћено за заступање. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат, а властодавац је физичко лице, пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ - лице које има правни интерес да се у Регистар заложног права упише забележба или да се бришу подаци који су уписани у Регистар, а није залогодавац, заложни поверилац, купац или продаваци из уговора о продаји.

ПРЕДМЕТ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА - може бити покретна ствар или право.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ –индивидуално одређена покретна ствар којом власник може слободно располагати.

ОСНОВНИ ИЗНОС ПОТРАЖИВАЊА ОБЕЗБЕЂЕНОГ ЗАЛОГОМ - основни износ потраживања које је обезбеђено регистрованим заложним правом, који може бити изражен у домаћој или страној валути.

Уколико је предмет обезбеђења будуће или условно потраживање, као износ обезбеђеног потраживања у Регистар се уписује највиши износ главног потраживања до којег заложно право обезбеђује условна или будућа потраживања.

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОТРАЖИВАЊА ОБЕЗБЕЂЕНОГ ЗАЛОГОМ - износ главног, односно основног потраживања, увећан за камату и трошкове остварења наплате потраживања, до којег ће се поверилац приоритетно наплатити из вредности премета залоге уколико дужник своју обавезу не измири о доспелости.

ДАН ДОСПЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ЗАЛОЖНИМ ПРАВОМ - дан до којег је дужник у обавези да своју обавезу измири повериоцу.

ДАТУМ ИСПЛАТЕ КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ У ПОТПУНОСТИ - дан до којег је купац дужан да исплати купопродајну цену за покретну ствари која је предмет уговора о продаји.

Детаљне информације о поступку уписа и документацији потребној за регистрацију података о заложном праву и уговору о продаји доступне су у одељку „Упутства“, а подаци о висини накнаде за регистрацију података у одељку „Накнаде“. Обрасци регистрационих пријава доступни су у одељку „Обрасци“ и можете их преузети бесплатно.