Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра привредних субјеката-привредна друштва, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Важна напомена:

У Регистру привредних субјеката тренутно постоји могућност за подношење електронске пријаве оснивања једночланих и вишечланих ДОО, те се у случају подношења ових пријава електронским путем плаћа прописана накнада за електронску пријаву, док се остале врсте пријава могу (за сада) поднети само у папирном облику, због чега важе прописане накнаде за наведени начин подношења,

Накнаде за оснивање привредних друштава

Накнада за регистрацију оснивања привредног субјекта, који се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре региструје у Регистар привредних субјеката (привредног друштва, јавног предузећа, задруге, задружног савеза, огранка страног привредног друштва и представништва страног привредног друштва), са регистрацијом докумената који се региструју у складу са законом износи укупно 6.500,00 динара, а ако је пријава за регистрацију електронска, накнада износи 5.900,00 динара.

Накнаде за промене података о привредним друштвима

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредним субјектима уписаним у Регистар привредних субјеката износи 3.100,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 3.100,00 динара увећава се за 1.500,00 динара по промени.

Aко се регистрационом пријавом тражи регистрација промене чланова (промене власништва или сувласништва на уделу), осим накнаде прописане у члану 3. став 1. oдлуке (3.100,00 динара) плаћа се и износ од 350,00 динара по члану или сувласнику који се региструје, при чему се овај износ плаћа по новом члану који приступа у друштво.

Додатна накнадаза неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту или документаизноси 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа). 

Промене које настају даном регистрације, као што су промена члана и повећање или смањење капитала не подлежу плаћању накнаде за неблаговременост.

Накнада за упис и промену привредне делатности удружења износи 3.100,00 динара.

Накнада за регистрацију промене правне форме са регистрацијом докумената који се региструју у складу са законом је 6.500,00 динара.

Накнада за регистрацију статусне промене са регистрацијом докумената који се региструју у складу са законом износи 6.500,00 динара по привредном субјекту који учествује у статусној промени.

Накнаде за брисање привредних друштава

Накнада за брисање привредног друштва износи 3.300,00 динара.

Накнаде у вези са огранцима домаћих привредних друштава

Накнада за регистрацију (упис) огранка домаћег привредног друштва износи 3.100,00 динара по огранку.

Уколико се уз упис огранка захтева регистрација још неких промена, накнада се рачуна тако што се за огранак плаћа накнада у висини од 3.100,00 динара, потом 3.100,00 динара за тражену промену (која није упис огранкa), а за сваку додатну промену (која није упис огранка) плаћа се по 1.500,00 динара по промени. Нпр. накнада за упис једног огранка и промену седишта износи укупно 6.200,00 динара (3.100,00 + 3.100,00); накнада за упис два огранка, промену седишта и директора износи укупно 10.800,00 динара (3.100,00 + 3.100,00 + 3.100,00 + 1.500,00 динара).

Накнада за промену података о регистрованом огранку или брисање огранка износи 3.100,00 динара.

Ако се истом пријавом тражи промена података или брисање код више огранака, накнада износи 3.100,00 динара и увећава се за 1.500,00 динара за сваки наредни огранак у којем се мењају подаци или који се брише.

Ако се истом пријавом тражи упис огранка и уз то промена или брисање већ регистрованог огранка - такса износи 6.200,00 динара.  

Ако се истом пријавом тражи упис огранка и уз то промена или брисање код више већ регистрованих огранака - такса износи 6.200,00 динара и увећава се за 1.500,00 динара за сваки следећи огранак у којем се врши промена или се брише.

Ако се пријавом тражи упис огранка, промена и брисање огранка накнада износи 7.700,00 динара (3.100,00+3.100,00+1.500,00 динара), с тим што се накнада за сваки додатни упис огранка увећава за 3.100,00 динара а за сваку додатну промену/брисање огранка накнада се увећава за 1.500,00 динара.

Важно је имати у виду да се у свим наведеним случајевима примењују правила о неблаговремености пријаве за регистрацију, тако да ако је одлука која представља основ за упис, промену или брисање огранка старија од 15 дана у моменту подношења пријаве, потребно је доставити и доказ о уплати додатне накнаде за неблаговременост у износу од 6.000,00 динара.

Накнаде за регистрацију/објављивање докумената

Висине накнада за регистрацију/објављивање докумената износе:

 • за регистрацију и објављивање оснивачког акта 3.100,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање статута 3.100,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање других докумената који се региструју и објављују у складу са законом 3.100,00 динара,
 • за објављивање докумената који се објављују у складу са законом 800,00 динара по документу.

Напомена: прописане накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта и статута односе се само на ситуације када се ови документи самостално региструју, а не у оквиру оснивања или статусне промене где су обухваћени посебно прописаном јединственом накнадом.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда износе:

 • за издавање преписа одлука регистратора или извода о регистрованим подацима о привредном субјекту - 1.900,00 динара,
 • за издавање потврде да правно лице, огранак страног привредног друштва или представништво страног привредног друштва није регистрован/о у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације -1.100,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву - 1.600,00 динара по правном лицу,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима - 550,00 динара по податку.

Накнада за резервацију, пренос и обнову резервације назива

Накнада за резервацију, пренос и обнову резервације назива износи 1.600,00 динара.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о привредном друштву износе:

 • за регистрацију података о адреси за пријем електронске поште привредног друштва 3.100,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 3.100,00 динара,
 • за регистрацију промене власништва или сувласништва на уделу, осим накнаде прописане у члану 3. став 1. oдлуке (3.100,00 динара) плаћа се и износ од 350,00 динара по члану или сувласнику који се региструје,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, накнада износи 1.900,00 динара
 • за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције, а за који није прописана посебна накнада, накнада је 1.100,00 динара по упису за потврду,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.