Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење, 54/2019 и 9/2020 - аутентично тумачење), вођење Регистра судских забрана је поверено Агенцији за привредне регистре која је основана Законом о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011).

Регистар судских забрана је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре 17. септембра 2011. године и представља јединствену, централну, електронску базу података у којој се чувају сви подаци унети у Регистар у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење, 54/2019 и 9/2020 - аутентично тумачење). То је јавни регистар, који садржи податке о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима, под условима прописаним законом. У Регистар се уписују и све измене и допуне које се тичу изречених привремених мера.

Извршни поверилац  је дужан да без одлагања затражи упис у Регистар привремене мере забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима извршног дужника. 

Упис има декларативан карактер.

Од тренутка уписа сматра се да су трећа лица упозната са постојањем забране и нико се не може позивати да му подаци који су уписани у Регистар нису били познати. Претпоставља се да је купац покретне ствари која је предмет забране отуђења, односно оптерећења која није уписана у Регистар савестан, као и да је савестан купац непокретности која није уписана у катастар непокретности ако забрана њеног отуђења, односно оптерећења није уписана у Регистар.

Установљавањем Регистра судских забрана као јединствене, централне, електронске базе података сва заинтересована лица на једноставан и брз начин могу добити податке о привременим мерама забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима, што води већој правној сигурности.

Прописи доступни на сајту:

  • Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019 и 9/2020 - аутентично тумачење);
  • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021);
  • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Слжбени гласник РС”, бр. 131/2022).

У Регистар се уписују подаци о следећим мерама обезбеђења:

  • забрани извршном дужнику да отуђи и оптерети покретне ствари чији је он власник, односно покретне ствари на које је управљено потраживање;
  • забрани извршном дужнику да отуђи или оптерети своје непокретности или стварна права на непокретности, односно непокретности на које је управљено потраживање.

Речник појмова

РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА – јавни регистар који садржи податке о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима, под условима прописаним законом. Регистар је јединствена, централна електронска база података у којој се чувају сви подаци унети у Регистар у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА – образац који садржи податке који се уписују у базу података Регистра судских забрана. Обрасци су истакнути на Интернет страни Агенције за привредне регистре. Поступак уписа у Регистар се покреће подношењем уредно попуњеног обрасца, у складу са упутством које се на њему налази. У зависности од тога да ли се тражи упис, брисање података или извод о подацима садржаним у Регистру, прописане су следеће врсте образаца:

•    Регистрациона пријава за упис привремене мере;

•    Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој привременој мери;

•    Регистрациона пријава за брисање података о регистрованој привременој мери;

•    Захтев за издавање извода/потврде из Регистра судских забрана.

ПУНОМОЋНИК – лице које је овлашћено за заступање. Уколико се регистрациона пријава подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат, а пуномоћје даје физичко лице, пуномоћје треба да буде оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ – лице које има правни интерес да се у Регистар судских забрана упише или брише податак који је уписан у Регистар, а није ни извршни поверилац, ни извршни дужник.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА – документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши упис  или брисање података из Регистра (судска одлука – решење којим се одређује привремена мера, продужава време трајања, мења или укида привремена мера и сл.).

СЗ. бр. – представља број под којим је одређена привремена мера заведена у Регистар судских забрана (додељује га Агенција за привредне регистре)

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА – званичан документ (јавна исправа) Регистра судских забрана, који садржи све податке о одређеној привременој мери (забрани, отуђења или оптерећења одређене покретне или непокретне ствари, односно стварном праву на непокретности) која је уписана у Регистар. 

ПОТВРДА - јавна исправа, којом се потврђује да је одређена покретна ствар, непокретност или стварно право на непокретности, регистровано као предмет забране отуђења и/или оптерећења, односно да је одређено лице регистровано као извршни дужник, уз навођење основних података о привременој мери или којом се потврђује да одређена покретна ствар, непокретност или стварно право на непокретности није регистровано као предмет забране отуђења и/или оптерећења, односно да одређено лице није регистровано као извршни дужник. Потврдом се потврђује и да је податак или документ био регистрован, односно да Регистар садржи одређен документ.

ПРИВРЕМЕНА МЕРА – забрана предузимања одређених радњи или налог одређеном лицу да нешто учини, односно да се уздржи од одређеног чињења, а који имају за циљ обезбеђење новчаног или неновчаног потраживања извршног повериоца.

ЗАБРАНА ОТУЂЕЊА И ОПТЕРЕЋЕЊА – привремено ограничење располагања покретним или непокретним стварима, односно стварним правима на непокретностима ради обезбеђења новчаног или неновчаног потраживања.

ТРАЈАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ – време које је судским решењем одређено као трајање привремене мере. Време трајања привремене мере се може продужити под условом да се нису промениле околности под којима је та мера одређена.

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ – лице чије се потраживање остварује у поступку извршења и обезбеђења.

ИЗВРШНИ ДУЖНИК – лице према коме се остварује потраживање у поступку извршења и обезбеђења.

ПОТРАЖИВАЊЕ – право извршног повериоца да од извршног дужника захтева одређено давање, чињење, нечињење или трпљење. Потраживање може бити новчано или неновчано, односити се на покретне или непокретне ствари, као и права.