Регистар финансијских извештаја садржи рачуноводствене податке почев од 1994. године који су применом посебне методологије стандардизовани у компаративним вишегодишњим временским серијама чиме је омогућена њихова упоредивост из године у годину. Методологија за стандардизацију података и показатеља о бонитету успостављена је 2002. године, и од тада се континуирано усаглашава са директивама Европске уније, међународним рачуноводственим стандардима и правилима финансијске анализе. 

Истовремено, током 2007. године развијена је методологија за оцену способности измиривања обавеза привредног друштва у форми скоринга, која је базирана на квантитативном вредновању финансијских перформанси друштва применом софистицираног експертског система. У 2008. години издата је друга, иновирана верзија те оцене, употпуњена увођењем додатних анализа, као и укључивањем корективног фактора. Од 2020. године издаје се трећа, усавршена верзија оцене у форми скоринга, утврђена на основу унапређених анализа прилагођених савременим трендовима пословања.

Од успостављања Методологије за утврђивање података и показатеља о бонитету и давање оцена бонитета, усклађивања су вршена углавном ради усаглашавања са изменама рачуноводствених прописа. При томе, уважавајући поменуте измене, оцена бонитета привредних друштава у форми скоринга утврђује се према истом моделу почев од 2007. године, уз извесна прилагођавања и усавршавања. 

Методологија за утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава – општи део.