Агенција у складу са потребама корисника издаје тзв. специјалне аранжмане, у оквиру којих даје податке из финансијских извештаја према специфичним захтевима и методологији корисника. Флексибилно креирање специјалних аранжмана омогућава корисницима једноставно и брзо прикупљање поузданих и ажурних података за различите намене, као што су избор и праћење пословних партнера, анализа конкуренције, истраживање тржишта, израде анализа и процена, и сл.

Специјални аранжмани се израђују према критеријумима за одабир података, односно условима и нивоима обраде и у обиму који је корисник дефинисао у захтеву. Критеријуми за одабир података могу бити делатност, територија, величина, правна форма, одабрана правна лица према списку корисника, број запослених, износ пословних прихода, висина нето добитка, и сл.

Подаци који се дају на посебан захтев корисника су:

  • појединачни и збирни подаци из редовних и консолидованих годишњих финансијских извештаја за правна лица и предузетнике,
  • збирно обрађени подаци из финансијских извештаја за правна лица и предузетнике,
  • подаци и показатељи о бонитету за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике,
  • скоринг (за привредна друштва).

Начин наручивања

Специјални аранжмани се издају свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Захтев за издавање специјалних аранжмана може се доставити електронски, на и-мејл bonitet@apr.gov.rs, као и лично (на пријемном месту у Агенцији) или поштом.

Захтев се може поднети на прописаном обрасцу БОН Захтев 2 или у слободној форми, а потребно је да садржи:

  • елементе за идентификацију корисника - назив правног лица/предузетника или име и презиме физичког лица, матични број, адресу, податке за контакт
  • јасно дефинисану методологију - врсту тражених података (за податке из финансијских извештаја поред назива позиције потребно је навести и АОП ознаку те позиције) и прецизно дефинисане критеријуме за њихову обраду.

БОН ЗАХТЕВ 2 - Захтев за услуге специјалних аранжмана

Приликом подношења захтева корисник може доставити и форму или табеларни преглед за приказ тражених  података сходно његовим потребама.

По пријему исправног захтева и израде специјалног аранжмана, Агенција кориснику доставља oбавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде), а специјални аранжмани се издају након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (и-мејлом, лично или поштом).

Накнада се утврђује према броју података и нивоима обраде тих података.