Изворни финансијски извештаји садрже изворне податке из финансијских извештаја које су правна лица и предузетници доставили у обиму и у складу с прописима о рачуноводству који су били у примени у години за коју су ти извештаји састављени, а намењени су широком кругу корисника за доношење пословних одлука.

Изворни финансијски извештаји издају се за сва правна лица и предузетнике, који су били у обавези да их састављају и достављају у складу с прописима о рачуноводству, за последњих 20 извештајних година.

Изворни финансијски извештаји издају се као комплет или делови – поједини обрасци финансијског извештаја (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима готовине, и сл.).

Начин наручивања

Изворни финансијски извештаји издају се свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, на српском и енглеском језику, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Захтев за издавање изворних финансијских извештаја може се доставити:

По пријему исправно попуњеног захтева, Агенција кориснику доставља oбавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде). Изворни финансијски извештаји се издају након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (лично, поштом или и-мејлом).

Корисник може доставити захтев за хитно издавање извештаја (у току дана када је захтев поднет), при чему се накнада увећава (50%). Тај захтев може се поднети до 13 часова за извештај који се доставља лично или и-мејлом односно до 10 часова ако се извештај доставља поштом.

Изворни финансијски извештаји издају се у електронској форми, а на захтев корисника могу се издати у папирној форми, уз увећање накнаде (20%). Извештаји у папирној форми се достављају лично или поштом.