Напомена:

Обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 уз признaвaњe eфeкaтa њихове прве примене бeз кoригoвaњa упoрeдних пoдaтaкa могу се обратити Агенцији ради ослобађања од примене појединих контролних правила.

Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2020.

Рачунска и логичка контрола података у финансијским извештајима и извештају за статистичке потребе врши се у складу са правилима рачунско - логичке контроле коју је утврдио Регистратор сагласно Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја. Правила су изведена из подзаконских аката којима се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја, односно подзаконских аката којима се уређују контни оквири, и утврђена су према врсти правних лица, посебно за:

Напомена:

Обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 и који су искористили могућност да признaвaњe eфeкaтa прве примене ових стандарда врше бeз кoригoвaњa упoрeдних пoдaтaкa у обрасцима, потребно је да се, ради ослобађања од примене контролних правила који обезбеђују истоветност података у различитим обрасцима (Биланс стања и Извештај о променама на капиталу), обрате Агенцији на имејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs подношењем Захтева за ослобађањем од контролних правила која спречавају достављање финансијског извештаја обвезника који има прву примену МСФИ уз признавање ефеката без кориговања упоредних података.

Захтев треба израдити у PDF формату и потписати квалификованим електронским потписом законског заступника применом NexU апликација које је доступна у Посебном информационом систему.

Тек по добијању и-меила од Агенције који садржи инструкције за даље поступање и поступању у складу са истим, обвезник ће моћи да настави са поступком достављања редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.