Упутство за претраживање података садржаних у Регистру финансијског лизинга

Претраживање регистрованих података врши се избором једне од следећих понуђених опција:

 • Претраживање података по предмету финансијског лизинга;
 • Претраживање података по примаоцу финансијског лизинга;
 • Претраживање по заводном броју;
 • Претраживање регистрационих пријава и жалби;
 • Претраживање података о групно поднетим захтевима;
 • Претраживање осталих захтева/поднесака.

Претраживање података по предмету финансијског лизинга

Да би се приступило пољима за унос података по којима ће се вршити претраживање, неопходно је претходно изабрати одговарајућу групу, у зависности од тога да ли се ради о покретној ствари или непокретности. Избор се врши означавањем једне од понуђених опција са падајуће листе која се отвара кликом на стрелицу у пољу „група”. Могуће је, али није обавезно означити и одговарајући „тип” предмета, такође избором једне од понуђених опција које се налазе на падајућој листи. У зависности од изабране групе и/или типа предмета, отварају се поља за унос одговарајућих атрибута који представљају критеријуме претраге. Препорука је да се унесу сви расположиви атрибути, односно подаци о покретној ствари, односно непокретности која је предмет провере.

За покретну регистровану ствар критеријуми за претраживање су:

 • број мотора,
 • број шасије,
 • марка,
 • регистарски број,
 • тип/модел.

За покретну нерегистровану ствар критеријуми за претраживање су:

 • аутор/ произвођач,
 • врста/назив
 • марка,
 • производна ознака/серијски број,
 • тип/модел.

За непокретностинезависно од тога да ли су у питању непокретности – земљишта или непокретности –објекти критеријуми за претраживање су следећи:

 • број катастарске парцеле,
 • катастарска општина,
 • место,
 • општина,
 • улица
 • кућни број.

*Када се претраживање врши по критеријуму који садржи латинична слова Č, Ć, Š, Ž, Đ, поред претраживања по критеријуму у изворном облику, обавезно је извршити и претраживање по истом критеријуму, али тако што ће уместо слова Č, Ć, Š, Ž, Đ бити унета слова C, S, Z,D.

**Ако се предмет финансијског лизинга састоји из више делова или садржи пратећу опрему, при чему сваки појединачни део, односно пратећа опрема садржи обележја, односно податке који представљају критеријуме за претраживање, упит у базу података Регистра даће тачне, односно очекиване резултате, само ако је сваки од делова, односно сваки део пратеће опреме уписан појединачно.

***Када се врши претраживање података, поред претраживања према предмету финансијског лизинга, пожељно је извршити и претраживање по примаоцу лизинга. Треба имати у виду да покретне ствари које су предмет уписа у Регистар могу бити регистроване као збир покретних ствариУ том случају, у базу података се не уносе подаци за сваку од покретних ствари појединачно, већ су прецизни подаци о њима најчешће садржани у документацији која је поднета уз регистрациону пријаву. У оваквим случајевима, можете се обратити Служби архиве Агенције за привредне регистре, ради заказивања термина за увид у списе конкретног предмета.

****Уколико је добијени сет података превелик, потребно је унети прецизније податке или сузити временски интервал у ком је уговор о финансијском лизингу регистрован (датум уписа од-до)

Претраживање података по примаоцу финансијског лизинга

Ако се претраживање података врши по примаоцу финансијског лизинга, у зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице, критеријуми за претраживање су различити.

За домаће физичко лице, критеријуми за претраживање су следећи:

 • име и презиме, и/или
 • ЈМБГ.

За избегло лице, критеријуми за претраживање су следећи:

 • име и презиме, и/или
 • број избегличке легитимације.

За домаће правно лице или предузетника, критеријуми за претраживање су следећи:

 • назив, односно пословно име предузетника, привредног друштва или другог правног лица, и/или
 • матични број предузетника, привредног друштва или другог правног лица.

За страно физичко лице, критеријуми за претраживање су следећи:

 • име и презиме, и/или
 • број исправе (број пасоша).

За страно правно лице, критеријуми за претраживање су следећи:

 • назив, односно пословно име, и/или
 • број из страног регистра (број под којим је то лице регистровано у страном регистру).

За државни орган, критеријуми за претраживање су следећи:

 • назив и/или
 • матични број.

*Када се претраживање врши по критеријуму који садржи латинична слова Č, Ć, Š, Ž, Đ, поред претраживања по критеријуму у изворном облику, обавезно је извршити и претраживање по истом критеријуму, али тако што ће уместо слова Č, Ć, Š, Ž, Đ бити унета слова C, S, Z,D.

**Уколико је добијени сет података превелик, потребно је унети прецизније податке или сузити временски интервал у ком је уговор о финансијском лизингу регистрован (датум уписа од-до)

Претраживање по заводном броју:

Овај вид претраживања омогућава претраживање по:

 • броју под којим је уговор о финансијском лизингу заведен код даваоца лизинга, и
 • броју под којим је пријава за упис уговора о финансијском лизингу заведенa у Регистру финансијског лизинга (Фл. бр).

За претраживање по броју уговора код даваоца, потребно је унети број под којим је конкретан уговор заведен код даваоца лизинга и назив даваоца лизинга, избором одговарајуће лизинг куће са понуђене листе.

*Ако је у међувремену, од регистрације уговора промењено пословно име лизинг куће, потребно је изабрати пословно име под којим давалац лизинга послује у тренутку вршења упита.

За претраживање по броју под којим је пријава за упис уговора о финансијском лизингу заведенa у Регистру финансијског лизинга (Фл. бр), потребно је унети број под којим је уговор регистрован (Фл. бр), у формату ФЛ xxx/гггг.

*Када се врши претраживање података по Фл.броју, као резултат претраживања добиће се основни подаци о регистрованом уговору, а кликом на опцију „Детаљније приступа се прегледу свих регистрованих података, као и објављеним одлукама регистратора које се односе на конкретан уговор о финансијском лиизингу (одлуке о упису, измени података, забележбама и упису престанка уговора).

Претраживање регистрационих пријава и жалби

Овај вид претраживања омогућава претраживање по подацима о поднетим регистрационим пријавама и жалбама које су изјављене на одлуке регистратора, ради провере њиховог статуса (примљен, обрађен, усвојен или одбачен), и то по:

 • Фл. броју, и
 • Подносиоцу регистрационе пријаве.

За претраживање по Фл. броју, потребно је унети број под којим је конкретна регистрациона пријава или жалба заведена у Агенцији за привредне регистре (Фл. бр), у формату ФЛ xxx/гг, са или без додатка –х.

Када се претраживање података врши према подацима за подносиоца регистрационе пријаве или жалбе, уносе се подаци о том лицу, а критеријуми за претраживање и правила уноса су иста као и када се претраживање врши према примаоцу лизинга.

Претраживање података о групно поднетим захтевима

За тип претраге података о групно поднетим захтевима потребно је унети заводни број под којим су захтеви који су истовремено поднети заведени у Регистру у формату xxx/гггг, са обавезним означавањем префикса ФЛУП. Овај вид претраживања омогућава преглед свих заводних бројева под којима су заведене појединачне пријаве које су истовремено поднете, под којима ће се водити поступци регистрације и под којима ће бити донете одлуке регистратора (Фл. бр).

Претраживање осталих захтева/поднесака

За тип претраге података о осталим поднетим захтевима/поднесцима потребно је унети евиденциони број под којим је конкретан захтев или поднесак заведен у Регистру, у формату ФЛ или ФЛУП ххх/ггг са или без додатка –х.