ВАЖНА НАПОМЕНА:

У случају да је заступник који потписује захтев за евидентирање домаће лице, његов електронски сертификат мора садржати ЈМБГ, као јединствени идентификатор.

У случају да је заступник који потписује захтев за евидентирање страно лице, његов електронски сертификат мора садржати Евиденциони број странца, као јединствени идентификатор за странце. Истовремено, Евиденциони број странца мора бити регистрован у АПР-у као податак о заступнику.

Уколико сертификат заступника не садржи евиденцијски број странца, обавезно је да има број пасоша и назив државе у којој је пасош издат.

Ко има, а ко нема обавезу евидентирања стварних власника у Централној евиденцији стварних власника?

Обавезу евидентирања података о стварним власницима ИМАЈУ:

 • сва привредна друштва,
 • друштва у ликвидацији,
 • задруге,
 • огранци страних привредних друштава,
 • пословна удружења,
 • удружења и савези удружења,
 • фондације и задужбине,
 • установе,
 • страна представништва привредних друштава, удружења, задужбина и фондација.

Ову обавезу НЕМАЈУ:

 • предузетници,
 • јавна акционарска друштва,
 • привредна друштва у стечају,
 • привредна друштва у принудној ликвидацији,
 • друштва и установе у којима је Република Србија, аут. покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач,
 • политичке странке,
 • синдикати,
 • спортске организације и удружења,
 • цркве и верске заједнице.

Да ли су предузетници у обавези да се евидентирају у Централну евиденцију стварних власника?

Закон о Централној евиденцији стварних власника се не примењује на предузетнике.

Да ли новоосновани регистровани субјект мора да прво евидентира стварног власника у Централној евиденцији да би отворио текући рачун у пословној банци?

Не, према Смерницама Министарства финансија, Управе за спречавање прања новца, број ОП-000329-0019/2019 од 24.02.2020. године, пословна банка може успоставити пословни однос са странком иако није евидентиран податак о стварном власнику у Централној евиденцији ако је у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма утврдила и проверила идентитет те странке и под условом да није прошло више од 15 дана од дана оснивања Регистрованог субјекта.

Како да израчунам проценат за посредни удео стварног власника?

За израчунавање процента за посредни удео стварног власника од помоћи вам може бити следећа табела. Скрећемо вам пажњу да погледате легенду испод табеле и да су по листама (sheet) разврстани случајеви када је:

 • један посредни власник у низу,
 • два посредна власника у низу и
 • три посредна власника у низу.

Приликом евидентирања унет је погрешан основ за стицање својства стварног власника. Како то исправити ако је захтев већ потписан е-потписом?

Да бисте променили основ за стицање својства стварног власника, потребно је да обришете постојеће стварне власнике. Прво треба да покренете Нови захтев и тада ће се на дну екрана приказати нови захтев са тренутним стварним власницима.  Њих треба све избрисати, а затим потврдити брисање и уписати разлог брисања (нпр. Промена основа). Постојећи стварни власник сада добија статус БРИСАН. Након тога је могуће додавање новог стварног власника и избор другог основа за стицање својства стварног власника.

Да ли се са једног корисничког налога на Систему за централизовано пријављивање корисника може креирати више захтева за евидентирање стварних власника?

Један кориснички налог се може искористи за креирање више захтева за евидентирање. Важно је само да се сваки захтев потпише електронским потписом регистрованог заступника. Да бисте захтев проследили заступнику на потписивање предлажемо да користите опцију Копирај URL адресу.

Уколико је заступник страно лице, а његов електронски сертификат не садржи евиденциони број странца, како поднети захев за евидентирање стварног власника?

У Централној евиденцији стварних власника је омогућено регистрованом заступнику нерезиденту потписивање и електронским сертификатом који садржи број пасоша и податак о држави у којој је издат тај лични документ, без евиденцијског броја странца.

Да ли се захтев за евидентирање у Централну евиденцију стварних власника може поднети преко пуномоћника?

Не, не постоји техничка могућност да се пуномоћје приложи у форми електронског документа. Захтев за евидентирање у Централну евиденцију стварних власника се може потписати искључиво е-потписом заступника. Мада је на располагању и опција Копирај адресу. Избором ове опције корисник има могућност да копира URL адресе странице и пошаље припремљене податке регистрованом заступнику на потписивање. При томе, регистровани заступник не мора да има налог на Систему за централно пријављивање корисника, али мора да има инсталирану Nexu апликацију.

Како да променим податак о заступнику установе у Централној евиденцији?

Правна лица-установе се, за сада, не региструју у АПР (здравствене установе ће прећи у надлежност Агенције у октобру 2020). Установе у приватном власништву имају обавезу евидентирања стварног власника, а податке о њима (осим податка о стварном власнику јер тај податак уписује подносилац) АПР аутомастки преузима од Републичког завода за статитику (РЗС). Ако се податак о заступнику у Централној евиденцији стварних власника не подудара са стварним стањем, односно уколико је дошло до промене заступника установе, потребно је прво прверити да ли је та промена регистрована у Привредном суду. Ако јесте, проверите да ли је суд решење доставио РЗС-у који треба да ажурура овај податак у својој бази. Ако суд није доставио решење РЗС-у, иницирајте сами промену тог податка у РЗС-у, а АПР ће аутоматски преузети нов податак.