Број рачуна, модел и позив на број

Уплата накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру овог Регистра врши се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за оснивање спортског удружења

Накнада за регистрацију оснивања и уписа података и докумената који се региструју у складу са законом износи 6.500,00 динара.

Накнаде за промене података о спортском удружењу/друштву/савезу

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о предмету регистрације, забележбе, покретања поступка ликвидације или регистрације стечаја спортског удружења износи 3.100,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева регистрација података о више предмета регистрације и забележби, накнада од 3.100,00 динара увећава се за 1.500,00 динара по предмету регистрације односно забележбе.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о спортском удружењу/друштву/савезу износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа, под условом да се ради о промени која производи правно дејство од дана донете одлуке надлежног органа спортског удружења).

Накнада за регистрацију статусне промене износи 6.500,00 динара по спортском удружењу које учествује у статусној промени.

Накнаде у вези са огранком спортског удружења

Накнада за регистрацију образовања огранка, износи 3.100,00 динара по огранку.

Накнада за регистрацију промене податка у једном огранку  износи 3.100,00 динара.

Накнада за брисање  једног огранка износи 3.100,00 динара.

Ако се пријавом захтева промена података код више огранака или  брисање више огранака, накнада од 3.100,00 динара се увећава за 1.500,00 динара по промени односно  по брисању огранака.

Ако се уз упис огранка, захтева регистрација још неких промена, накнада се рачуна тако што се за огранак  плаћа накнада у висини од 3.100,00 динара, а за сваку додатну промену (која није упис огранка, плаћа се по 1.500,00 динара по промени. На пример, накнада за упис једног огранка и промену заступника износи укупно 4.600,00 динара (3.100,00 + 1.500,00); накнада за упис два огранка и промену седишта спортског удружења и заступника износи укупно 9.200,00 динара (3.100,00 + 3.100,00 + 1.500,00 + 1.500,00).

Накнада за промену података о регистрованом огранку износи 3.100,00 динара. Код већ регистрованог огранка, могу се променити назив, заступник, седиште, делатност и привредна делатност. Ако се ови подаци мењају у више регистрованих огранака, накнада од 3.100,00 динара се увећава за 1.500,00 динара за сваки наредни огранак (невезано за број података који се мења у оквиру сваког појединчаног огранка).

Накнада за брисање огранка изнои 3.100,00 динара. Ако се брише више огранака за сваки наредни плаћа се додатна накнада од 1.500,00 динара по огранку.

Ако се истом пријавом тражи упис једног и брисање другог огранка накнада износи 4.600,00 динара (3.100,00 + 1.500,00 динара).

Важно је имати у виду да се у свим наведеним случајевима примењују правила о неблаговремености пријаве за регистрацију, тако да, ако је одлука која представља основ за упис, промену или брисање огранка старија од 15 дана у моменту подношења пријаве, потребно је доставити и доказ о уплати додатне накнаде за неблаговременост у износу од 6.000,00 динара.

Накнада за брисање спортског удружења/друштва/савеза

Накнада за брисање спортског удржења из Регистра износи 3.300,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висина накнаде за издавање извода, копија и потврда износи:

 • за издавање извода о регистрованим подацима 1.900,00 динара;
 • за издавање преписа решења 1.900,00 динара;
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара;
 • за издавање потврде да удружење/друштво/савез у области спорта није регистровано у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације 1.100,00 динара;
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.600,00 динара по удружењу/друштву/савезу у области спорта;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима у папирној форми 550,00 динара по податку.

Резервација назива

Накнада за резервацију/обнову резервације/пренос резервације назива износи 1.600,00 динара.

Објава документа (КОЈИ НИЈЕ ПРЕДМЕТ РЕГИСТРАЦИЈЕ)

Накнада за објаву документа који није предмет регистрације а обајвљује се у складу са законом, износи 800,00 динара по документу.

Без накнаде

Контакт подаци спортског удружења региструју се без накнаде.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о спортском удружењу/друштву/савезу износе:

 • за резервацију, пренос и обнову резервације назива 1.600,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, накнада износи 1.900,00 динара,
 • за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције у регистрима, а за које није прописана посебна накнада, накнада износи 1.100,00 динара по упису за потврду у папирној форми,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.