Аутоматизовано праћење промена и преузимања података из статусних регистара АПР-а реализовано је у облику веб-сервиса за праћење промена и преузимање података из регистара Агенције за привредне регистре који годинама успешно користи велики број корисника – државни органи, без накнаде, а банкарски сектор и други привредни субјекти, уз плаћање прописане накнаде.

Веб-сервисом су обухваћени сви јавно доступни подаци у статусним регистрима АПР-а (привредна друштва, предузетници, удружења, спортска удружења, задужбине и фондације, стечајне масе), док подаци из Регистра финансијских извештаја и других регистара АПР-а још нису расположиви на овај начин.

Веб-сервис има две основне методе – једна омогућава праћење свих промена у задатом временском периоду (у пракси најчешће на дневном нивоу), а друга омогућава преузимање одабраних група података за одређени матични број. Посебна погодност је могућност повољне набавке Иницијалног сета података, на основу ког корисник може своју базу података о корисницима и партнерима потпуно ускладити са статусним регистрима АПР-а.

Корисницима су трајно на располагању тестно и продукционо окружење овог веб-сервиса.

Накнада за коришћење веб-сервиса обрачунава се на крају сваког месеца, под условима прописаним Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР, на коју је сагласност дала Влада Републике Србије.

Kоришћење овог веб-сервиса се обавезно регулише потписивањем типског Уговора о преузимању података путем веб-сервиса.

Детаљније информације о овом веб-сервису и условима његовог коришћења можете добити упућивањем мејла Одељењу за испоруке података АПР-а, на адресу: apr-podaci@apr.gov.rs.