АПР податке својих регистара чини јавно доступним путем интернет претраживача (Google Chrome, Mozilla Firefox итд) или путем веб-сервиса. Сваки други начин приступа и неовлашћеног преузимања података (апликације, скрипте и други алати за преузимање и преглед података) биће онемогућен.

Преко интернет стране Агенције за привредне регистре објављују се и доступни су за претраживање подаци о привременим мерама забране отуђења и оптерећења које су регистроване по захтеву поверилаца. База података Регистра судских забрана се пуни поступно, сразмерно динамици подношења пријава за регистрацију.

Остала претраживања

Упутство за претраживање података садржаних у Регистру судских забрана

Претраживање података који су уписани у Регистар судских забрана врши се по четири основна критеријума, и то:

 • субјектима;
 • имовини у односу на коју је одређена привремена мера;
 • броју судске одлуке о привременој мери; и
 • броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.).

Претаживање по субјектима

Ако се претраживање врши по извршном дужнику, у зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице, страно или домаће лице, критеријуми за претраживање су различити:

 • за домаће физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
 • за страно физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша;
 • за домаће правно лице, уносе се  подаци о пословном имену и/или матичном броју;
 • за страно правно лице, уносе се  подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру привредних субјеката и називу регистра.

 Напомена:

Када се претраживање врши по извршном дужнику, препорука је да се претраживање увек изврши и по матичном броју, односно ЈМБГ извршног дужника, у зависности од тога да ли је у питању домаће: правно лице, предузетник или физичко лице.

 

Претраживање података по имовини у односу на коју је одређена привремена мера. 

Ако се претраживање врши по подацима о имовини у односу на коју је одређена привремена мера, критеријуми за претрагу зависе од врсте имовине.

 • Када је предмет забране непокретност или стварно право на непокретности критеријуми су следећи:

  • број катастарске парцеле;
  • општина;
  • место;
  • катастарска општина;
  • улица;
  • кућни број или ознака;
  • број стана/пословног простора/гараже.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • Када је предмет забране покретна ствар критеријуми су следећи:

 • предмет који има регистрациони број:

  • регистарска ознака/број;
  • марка;
  • тип/модел;
  • број шасије (уколико постоји);
  • број мотора.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • предмет који нема регистрациони број:

  • марка;
  • тип/модел;
  • производна ознака/серијски број.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • уметнички предмет или драгоценост:

  • врста/назив;
  • аутор/произвођач.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • животиња:

  • ближе одређење;
  • врста.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

Напомена:

Уколико је привремена мера одређена на целокупној имовини извршног дужника претраживање даје резултате уколико се врши по подацима за извршног дужника.

Претраживање по броју судске одлуке о привременој мери

Ако се претраживање врши по судском броју одлуке којом је одређена или укинута привремена мера, критеријуми за претраживање су:

 • назив суда;
 • број под којим је судска одлука донета.

Критеријуме је потребно навести кумулативно.

Претраживање по броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.)

Претраживање се врши према броју под којим је заведена конкретна регистрациона пријава. Формат уноса броја је хххх/хххх без додатака –х.