Служба архиве се стара о архивској грађи и документарном материјалу у папирном облику и електронској архиви, коју чине скенирана (архивирана) документа насталим током обављања послова у оквиру надлежности Агенције, као и онима који су настали пре оснивања Агенције.

У архиви Агенције чува се архивска грађа и документарни материјал преузета од привредних судова, који се састоји од:

 • регистарских уложака привредних субјеката, на чијим регистарским листовима су уписани подаци о привредним субјектима, евидентираним кроз регистре привредних судова,
 • збирки исправа привредних субјеката, које садрже акте на основу којих су формирани регистарски улошци (одлуке, ОП обрасци, биланси, уговори итд),
 • документације настале на основу извршених поступака регистрације у регистрима,
 • финансијских извештаја привредних субјеката и осталих правних лица који су у обавези да их Агенцији подносе у електронској форми.

Документација Агенције чува се у складу са роковима утврђеним Листом категорија документарног материјала са роковима чувања (бр. 794/2 од 23.07.2019) Агенције за привредне регистре, након чијег истека се документација уништава у складу с прописима.

Правни акти на основу којих Агенција води архиву:

 • Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС”, бр. 6/20),
 • Законо о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/19),
 • Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Сл. гласник РС”, бр. 94/2017),
 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге („Сл. гласник РС”, бр. 47/81),
 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Сл. гласник РС”, бр. 47/81),
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању Агенције за привредне регистре,
 • Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе („Сл. гласник РС”, бр. 29/21),
 • Листа категорија документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре, бр. 794/2 од 23.07.2019. године.