30. децембар 2020.

Агенција за привредне регистре ће од 1. јануара 2021. године почети да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, као јединствену, централну, електронску базу података о правним лицима и предузетницима, који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и дозволу за пружање тих услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора.

Сазнај више

28. децембар 2020.

Агенција за привредне регистре ће од 1. јануара 2021. године почети са регистрацијом два нова уговора у Регистру заложног права на покретним стварима и правима – уговора о залози са предајом предмета залоге у државину повериоца и уговора о продаји покретних ствари са задржавањем права својине ради обезбеђења продавчевог потраживања до исплате цене у потпуности.

Сазнај више

25. децембар 2020.

Агенција за привредне регистре је данас објавила Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2019. години. Годишњи извештај је сачињен на основу података из консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. и 2018. годину, које су матична привредна друштва доставила Агенцији у складу с рачуноводственим прописима.

Сазнај више

18. децембар 2020.

Агенција за привредне регистре се стара о архиви насталој у поступку регистрације, која је до данас достигла количину од 35 километара. Већи део архиве се чува трајно, па самим тим представља културно добро, док се остала документација уништава истеком рокова чувања, у складу са важећим прописима и општим актима Агенције.

Сазнај више