Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са полугодишњим подацима за 2021. годину. 

Подаци на Мапи РегМПРР показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја у првом полугодишту 2021. године реализовали средства подстицаја у значајном обиму и да је подршка државе превасходно била намењена привреди.

Укупни подстицаји у првој половини текуће године реализовани су у износу од 67,03 млрд динара, при чему се 62,48 млрд динара, или 93,2%, односи на бесповратна средства.

Највећи део укупно реализованих подстицаја усмерен је привреди и то привредним друштвима и предузетницима 35,22 млрд динара, што је 52,5% и пољопривредним газдинствима 6,78 млрд динара, што је 10,1%. Значајан износ подстицаја дат је и институцијама из области образовања и науке, у које је уложено 14,60 млрд динара, или 21,8% укупно реализованих подстицаја.

На Мапи су дати кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, који су обједињени из различитих извора, тако да она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије, укупно и по територијалном принципу, за текућу и три претходне године.

Информације приказане на Мапи РегМПРР, на којој су све општине у Републици Србији означене и достигнутим степеном развијености, према важећем пропису, представљају посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре у Републици Србији, којима је у интересу да, пре улагања на одређеној територији прибаве и сагледају како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије, почев од величине територије, броја становника, квалификационе структуре незапослених, као и друге елементе развоја територије с једне стране, али и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења одлука о подстицајним улагањима, усмереним на јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији, а све у циљу смањивањa регионалних неравномерности развоја, с друге стране.

Корисницима су на Мапи РегМПРР доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области и општине).

 

31. јул 2021. АПР у Нишу од понедељка ради на новој адреси 23. септембар 2021. Привредна друштва према броју запослених радника