Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са годишњим подацима за 2021. годину. 

Подаци на Мапи РегМПРР показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја у 2021. години реализовали средства подстицаја у значајном обиму и да је подршка државе превасходно била намењена привреди.

Укупни подстицаји у 2021. години реализовани су у износу од 167,6 млрд динара, при чему се 151,1 млрд динара или  90,1% односи на бесповратна средства.

Највећи део укупно реализованих подстицаја усмерен је привреди, и то привредним друштвима и предузетницима 81,3 млрд динара, што је 48,5% и институцијама из области образовања и науке 45,5 млрд динара, што је 27,2%. У односу на претходну годину преко два пута је повећан износ подстицаја који су дати јединицама локалне самоуправе (14,4 млрд динара), институцијама из области здравства (3,9 млрд динара) и институцијама из области културе (1,2 млрд динара).

На Мапи су дати кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, који су обједињени из различитих извора, тако да она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије, укупно и по територијалном принципу, за претходне четири године.

Информације приказане на Мапи РегМПРР, на којој су све општине у Републици Србији означене и достигнутим степеном развијености, према важећем пропису, представљају посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре у Републици Србији, којима је у интересу да, пре улагања на одређеној територији прибаве и сагледају, како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије, почев од величине територије, броја становника, квалификационе структуре незапослених, као и друге елементе развоја територије с једне стране, али и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења одлука о подстицајним улагањима, усмереним на јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији, а све у циљу смањивањa регионалних неравномерности развоја, с друге стране.

Корисницима су на Мапи РегМПРР доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области и општине).

28. април 2022. АПР неће радити за Празник рада 29. април 2022. Привремени прекид у е-плаћању путем система Комерцијалне банке