Агенција за привредне регистре подсећа сва матична правна лица која нису изузета од обавезе састављања, достављања и обелодањивања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2021. годину сагласно Закону о рачуноводству, да у среду 04. маја 2022. године истиче рок за њихово достављање Агенцији. Изузетно, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, тај рок истиче четири месеца од датума биланса.

Посебном информационом систему путем којег достављају финансијскe извештаје састављене на 31.12.2021. године и касније, обвезници могу приступити искључиво коришћењем линка Финансијски извештаји-ПОЧЕВ ОД 31.12.2021.

Уколико обвезници одлуче да уз финансијски извештај истовремено не доставе и документацију прописану чланом 45. Закона, наведено могу учинити путем одвојеног захтева најкасније до 31. јула 2022. године, након јавног објављивања финансијског извештаја на интернет страници Агенције као потпуног и рачунски тачног.

Детаљне информације о подношењу наведене врсте извештаја доступне су на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја. Осим тога, за решавање конкретних питања, обвезници се могу обратити на следеће мејл адресе:

  • obveznicifi@apr.gov.rs – ради ажурирања статусних података или података о законском заступнику;
  • sd@apr.gov.rs - ради решавања питања у вези са применом Посебног инфромационог система Агенције, приступа истом или проблема у вези са потписивањем захтева, односно документације;
  • finizvestaji@apr.gov.rs за додатна питања и објашњења у вези са достављањем извештаја.

 

29. април 2022. Привремени прекид у е-плаћању путем система Комерцијалне банке 11. мај 2022. Подаци о привредним субјектима из Западног Балкана доступни на заједничкој регионалној платформи привредних регистара БИФИДЕКС