Подсећамо сва лица регистрована у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, да имају обавезу регистрације података о промени законског заступника и у овом регистру, након што су ту промену регистровали у статусном регистру.

Ова обавеза прописана је чланом 128. став 7. тачка 4) Закона о јавним набавкама, а чланом 10. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,  прописано је да је подносилац дужан да Агенцији поднесе регистрациону пријаву промене податка о понуђачу у року од 15 дана од дана настанка промене или документа, који су предмет регистрације.

У складу са одредбом члана 111. Закона о јавним набавкама, као и Правилником о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача, уз пријаву промене законског заступника понуђача прилаже се и уверење из казнене евиденције за законског заступника.

Регистратор Регистра понуђача има могућност прибављања документације, којом се доказује непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке, по службеној дужности и то податка да ли се нови заступник привредног друштва налази у казненој евиденцији или не. Ако нови заступник није осуђивано лице, довољно је да се Регистру понуђача подносе уредно попуњена регистрациона пријава промене података о заступнику, уз доказ о уплати накнаде, а уколико се нови заступник налази у казненој евиденцији мора лично да се обрати МУП-у ради добијања извештаја из казнене евиденције,  у складу са одредбом члана 102. став 5. Кривичног законика.

У случају када понуђач нема уписан податак о законском заступнику, регистратор ће, по службеној дужности, брисати ово правно лице из Регистра понуђача, због неиспуњености обавезних услова за упис у Регистар понуђача.

Остале информације погледајте на страници: Регистри/ Понуђачи/ Упутства.

 

11. мај 2022. Подаци о привредним субјектима из Западног Балкана доступни на заједничкој регионалној платформи привредних регистара БИФИДЕКС 16. јун 2022. Важно обавештење за кориснике ЦЕОП система за издавање грађевинских дозвола